PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Ban QLDA Đầu tư XD công trình huyện

 

1. Tên cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 - Số điện thoại cố định: 02113 782 686

 - Địa chỉ mail công vụ: Bqldact­_VT

- Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Tường thực hiện các chức năng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 16/2016/TT-BXD và các Quyết định: số 1619/QĐ-UBND ngày 25/12/2009, số 433/QĐ-UBND ngày 25/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, cụ thể như sau:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật;

Thực hiện chức năng chủ đầu tư, quản lý thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do người quyết định đầu tư giao;

            Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện.

* Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT, lập thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt;

            - Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát công trình theo quy định của Luật Đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

            - Tổ chức quản lý, điều hành và giám sát quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định của nhà nước;

            - Tổ chức nghiệm thu khối lượng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành. Lập thủ tục hoàn công, trình duyệt quyết toán công trình, nghiệm thu và bàn giao công trình khi hoàn thành để đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định;

            - Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

            - Ký kết và thanh lý hợp đồng kinh tế, hồ sơ dự án công trình, biên bản nghiệm thu, phát sinh và các văn bản khác liên quan;

            - Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm và báo cáo quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng với các cơ quan chức năng có liên quan.

2. Ông Đàm Hữu Tuấn - Giám đốc

- Số điện thoại: 0982 208 447

- Địa chỉ mail công vụ: TuanDH

- Lĩnh vực phụ trách: Điều hành chung công việc của cơ quan, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho cơ quan.

3. Ông Khuất Văn Lực - Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0983 347 954

- Địa chỉ mail công vụ: LucKV

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công:

+ Trực tiếp giúp Giám đốc điều hành, tổ chức các nhiệm vụ: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kiếu kiện của công dân liên quan đến lĩnh vực bồi thường;

+ Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm lĩnh vực bồi thường GPMB và thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Giám đốc.

4. Ông Phan Thanh Huân - Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0966 881 234

- Địa chỉ mail công vụ: Huan PT

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp giúp Giám đốc điều hành, tổ chức các nhiệm vụ:

+ Công tác Kỹ thuật, Cải cách hành chính, công tác lựa chọn nhà thầu, Quy chế dân chủ, quy chế thi đua khen thưởng tại đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Giám đốc.

+ Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm lĩnh vực bồi thường GPMB và thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Giám đốc.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ mail công vụ

Lĩnh vực phụ trách

1

Đàm HữuTuấn

0982 208 447

TuanDH

Phụ trách chung

2

Phan Thanh Huân

0966 881 234

HuanPT

Công tác Kỹ thuật

3

Khuất Văn Lực

0983 347 954

LucKV

Bồi thường GPMB

4

Cù Thị Thanh Xuyến

0963 124 618

XuyenCTT

Kế toán

5

Kim Thị Thanh Tâm

0965 602 616

TamTTK

Kế toán

6

Phạm Thị Nụ

0984 225 094

Nupt

Hành chính -Văn thư

7

Chu Đức Phúc

0982 347 748

PhucCD

Kỹ thuật công trình

8

Lê Trọng Vinh

0963 125 618

VinhLT2

Kỹ thuật công trình

9

Lê Thành Nam

0972 512 565

Namlt

Kỹ thuật công trình

10

Đặng Quang Anh

0987 651 438

AnhDQ2

Kỹ thuật công trình

11

Vũ Văn Phòng

0988 310 000

PhongVV

Kỹ thuật công trình

12

Nguyễn Văn Chí

0984 650 477

ChiNV

Kỹ thuật công trình

13

Nguyễn Văn Hoàn

0974 709 007

HoanNV5

Kỹ thuật công trình

14

Nguyễn Hoàng Hà

0964 905 599

HaNH3

Kỹ thuật công trình

15

Nguyễn Trung Hiếu

0988 908 994

HieuNT3

Bồi thường GPMB

16

Nguyễn Đức Quang

0382 683 088

QuangND

Bồi thường GPMB

17

Đào Văn Quỳnh

0932 204 268

QuynhDV

Bồi thường GPMB

18

Phùng Tân Việt

0963 882 698

VietPT

Bồi thường GPMB

19

Lê Văn Tiến

0989 139 405

TienLV

Bồi thường GPMB

20

Nguyễn Quỳnh Trang

0356 104 619

TrangNT8

Bồi thường GPMB

 

 

Ngày đăng: 26/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục