PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH HUYỆN

Số điện thoại cố định: 0211.3839.747

Địa chỉ mail công vụ: lđtbxh­_vt@vinhphuc.gov.vn

1.Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ chuyên môn thuộc UBND huyện; có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; an toàn lao động; bảo hiểm xã hội (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN); người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chỗng tệ nạn xã hội.

Thực hiện Điều 11 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Tường ban hành quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Tường.

1.1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hang năm, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lĩnh vực lao động và xã hội; theo dõi thi hành pháp luật.

1.3. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức  kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

1.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

1.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sỹ

1.6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ công chức ở xã, thị trấn.

1.7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

1.8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tổ chức đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em; chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

1.9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

1.10. Là cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện của địa phương và theo quy định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Minh Tuyến - Trưởng phòng

- Điện thoại: 0915.186.569

- Email: tuyennm@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành chung công việc chuyên môn của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của phòng Lao động – TB&XH theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, UBND huyên phân công.

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng- Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0972. 482.378

- Email: tungnt3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết việc làm, Đào tạo nghề; Lao động, tiền lương, An toàn lao động, Công tác bình đẳng giới. Tổng hợp, chuẩn bị các báo cáo tháng, quý, cả năm, báo cáo chuyên đề của phòng. Điều hành các hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi vắng.

4. Bà Lê Thị Trang – Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 088.694.1979

- Email: tranglt@vinhphuc.gov.vn

 

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác giảm nghèo, phòng, chống tệ nạn xã hội; Bảo trợ xã hội. Quản lý khai thác các phần mềm hộ nghèo, hộ cận ngèo, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng nghiện ma túy.

4. Cán bộ, chuyên viên phòng Lao động _TB&XH.

4.1. Ông Nguyễn Văn Cơ – Chuyên viên

- Điện thoại: 088.883.3669

- Email: conv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Đào tạo nghề; Giải quyết việc làm.

4.2. Ông Lê Vĩnh Dương – Cán bộ nghiệp vụ

- Điện thoại: 0989.781.365

- Email: duonglv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện công tác Kế toán – Tài chính của cơ quan theo quy định. Chi trả các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

4.3. Bà Lê Thị Thường – Cán bộ nghiệp vụ

- Điện thoại: 0379.756.827

- Email: thuonglt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

4.4. Bà Nguyễn Thị Minh – Cán bộ nghiệp vụ

- Điện thoại: 0983.634.687

- Email: minhnt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết chế độ chính sách đối với người khuyết tật; Chế độ mai tang phí đối tượng bảo trợ xã hội; Thụ lý và giải quyết hồ sơ hỗ trợ hỏa táng theo Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND ngày 28/7/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Phối hợp thực hiện về công tác bảo trợ xã hội.

4.5. Bà Trần Thị Kim Tuyến – Công chức nghiệp vụ

- Điện thoại: 0914.384.215

- Email: tuyenttk@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực một cửa; Công tác hành chính, Văn thư của cơ quan; Công tác hỗ trợ đảng viên 40 năm tuổi đảng trở lên; Ưu đãi đối với học sinh, sinh viên theo quy định; Thực hiện chức năng quản lý đối với hội ngời mù theo sự ủy quyền của UBND huyện. Công tác thi đua khen thưởng của phòng.

 

Ngày đăng: 02/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục