PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1.                                        Tên cơ quan: Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường.

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: tnmt.vtvp@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biến đổi khí hậu.

Phòng TN&MT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên môn và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất. Tham mưu giúp UBND huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo quy định.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

12. Giúp UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Giúp UBND huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

18. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND xã, thị trấn.

20. Giúp UBND huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng phòng: NGUYỄN NHƯ THẢO

- Số điện thoại: 02113.819.713, 0912.647.707

- Địa chỉ Email: thaonn@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

 Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện phân công.

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó:

Phó Trưởng phòng: VŨ TÙNG MẠNH

- Số điện thoại: 0983.839.749

- Địa chỉ Email: manhvt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện công tác BTGPMB theo quy định của pháp luật;

+ Công tác dồn thửa đổi ruộng, quy hoạch đồng ruộng phục vụ dồn thửa đổi ruộng;

+ Công tác xử lý vi phạm Luật đất đai; rà soát quỹ đất nông nghiệp khu vực ven QL2A, TL309 để chuyển sang đất thương mại, dịch vụ;

+ Công tác thống kê, kiểm kê đất đai; theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

+ Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

+ Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện;

+ Công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

+ Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện;

+ Công tác đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn;

+ Công tác tài chính của cơ quan;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

+ Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai;

+ Xác định giá đất cụ thể để thực hiện BT GPMB các công trình, dự án trên địa bàn huyện; mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

+ Công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện;

+ Công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ;

+ Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM;

+ Công tác lập báo cáo bảo vệ môi trường theo Thông tư 19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý lưới chắn rác trên kênh 6A, 6B;

+ Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

Bà Phan Thị Huyền Chang và Bà Nguyễn Thị Hồng- cán bộ nghiệp vụ:

- Tham mưu công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện;

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện công tác BTGPMB theo quy định của pháp luật;

- Công tác dồn thửa đổi ruộng, quy hoạch đồng ruộng phục vụ dồn thửa đổi ruộng;

- Công tác thống kê, kiểm kê đất đai; theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính;

- Công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Ông Nguyễn Hữu Thanh, Ông Phan Hữu Lợi, Ông Đặng Xuân Khải- Cán bộ nghiệp vụ:

- Công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện;

- Công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

- Công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện công tác BTGPMB theo quy định của pháp luật;

- Công tác xử lý vi phạm Luật đất đai; rà soát quỹ đất nông nghiệp khu vực ven QL2A, TL309 để chuyển sang đất thương mại, dịch vụ;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Bà Đặng Thị Minh Tiến- Cán bộ nghiệp vụ:

- Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện;

- Công tác đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn;

- Công tác lập báo cáo bảo vệ môi trường theo Thông tư 19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý lưới chắn rác trên kênh 6A, 6B;

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến- Công chức nghiệp vụ:

- Tham mưu công tác tài chính - kế toán của cơ quan;

- Công tác tổng hợp văn thư lưu trữ; tổng hợp, đề xuất báo cáo định kỳ của cơ quan;

- Công tác đấu giá QSD đất (phối hợp với tổ đ/c Thanh).

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Ngày đăng: 18/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục