PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

           Điện thoại: 0211.3839.132

Địa chỉ Email: vpubndvinhtuong@gmail.com

I. Lãnh đạo Văn phòng:

 Chánh Văn phòng : LÊ HỒNG HẢI

                Điện thoại: 0211.3839.601

                 Địa chỉ Email: honghai02@gmail.com

                 Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp

Phó Chánh Văn phòng: CHU THỊ HẢI HẰNG

                 Điện thoại: 0916.637.094

                 Lĩnh vực phụ trách: Y tế

Phó Chánh Văn phòng: LỖ TẤT THẮNG

                 Điện thoại: 0984.511.787

                  Lĩnh vực phụ trách: 

Phó Chánh Văn phòng: TRẦN ĐÌNH QUÂN

                 Điện thoại: 0988.944.155

 

                  Lĩnh vực phụ trách: 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện về: Hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND cấp huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND cấp huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

2. Văn phòng HĐND &UBND cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao. 

b) Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND& UBND các xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ.

c) Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND các xã, thị trấn.

d) Quản lý thống nhất các văn bản của Thường trực HĐND&UBND cấp huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

đ) Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện và của cấp trên; giữ mối liên hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể của huyện.

e) Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của HĐND&UBND huyện.

g) Trình UBND huyện chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

h) Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND& UBND huyện.

i) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND&UBND huyện.

k) Phụ trách Ban Tiếp công dân của huyện; thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

 

 

Ngày đăng: 07/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục