BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Hội Nông dân

 

 

1-    Tên cơ quan: Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường

-          Số điện thoại: 0211839599

-          Địa chỉ mail công vụ: hoinongdanvt1@gmail.com

2-    Chủ tịch Hội: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

-          Số điện thoại: 0982317088

-          Địa chỉ mail công vụ:nguyenhanhvtvp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân huyện. Lãnh đạo, điều hành công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân huyện và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tham mưu, đề xuất với Thường trực Huyện ủy, Hội Nông dân tỉnh, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn về những nội dung liên quan đến công tác Hội và phong trào Nông dân các cấp trong huyện. Điều hành công việc hàng ngày của cơ quan Thường trực Hội.Ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện về một số nhiệm vụ khi cần thiết hoặc khi vắng mặt.

3-    Phó Chủ tịch Thường trực Hội: Nguyễn Duy Thơ

-          Số điện thoại: 0975655972

-          Địa chỉ mail công vụ: tho20769@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Cùng với đồng chí chủ tịch, đồng chí phó chủ tịch Hội chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Hội, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về một số công việc được phân công. Phụ trách công tác tổ chức HND cơ sở; công tác tuyên truyền; công tác thi đua, khen thưởng của Hội; chuyên đề VH-XH, xây dựng nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng...Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân huyện và các chuyên đề thuộc nội dung phụ trách. Trực tiếp giải quyết những công việc do đồng chỉ Chủ tịch Hội ủy quyền; điều hành công việc của Thường trực Hội Nông dân huyện khi đồng chí chủ tịch hội vắngmặt. Thực hiện một số nhiệm khác khi được phân công.

4- Phó Chủ tịch Hội: Tô Quang Hùng

-          Số điện thoại: 0915697385

-          Địa chỉ mail công vụ: toquanghunghnd@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Cùng với đồng chí chủ tịch, đồng chí phó chủ tịch Hội chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Hội, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về một số công việc được phân công. Phụ trách chuyên đề tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, phong trào Nông dân SXKDG, các nội dung theo Kết luận 61-KL/TW; Quyết định 673/QĐ-TTg; công tác kiểm tra và hoạt động của Ban kiểm tra; các chuyên đề tín chấp, các loại vốn vay Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, chuyên đề quốc phòng an ninh. Giải quyết những công việc do đồng chỉ Chủ tịch Hội ủy quyền; điều hành công việc của Thường trực Hội Nông dân huyện khi đồng chí chủ tịch hội vắng mặt hoặc được phân công. Thực hiện một số nhiệm khác khi được phân công.

5- Ủy viên BTV Hội: Đỗ Thị Hường

-   Số điện thoại: 0389441278

-   Địa chỉ mail công vụ: huongvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Làm kế toán cơ quan Hội, công tác văn phòng của cơ quan Thường trực Hội Nông dân huyện. Tham mưu giúp chủ tịch Hội về công tác quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động cơ quan Hội và các nguồn hợp pháp được cấp. Theo dõi, thẩm định các dự án, các chương trình ủy thác, chương trình hỗ trợ nông dân. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

 

Ngày đăng: 26/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục