BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

            - SĐT: 0211.3839.106

            - Địa chỉ email: hoiccbvinhtuong@gmail.com

            - Chức năng, nhiệm vụ:

            + Chức năng: Đại diện ý trí nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp đoàn kết vận động hội viên và cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chứ Nhà nước.

            + Nhiệm vụ: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động phá hoạt của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liệu, tham nhũng lãng phí, tệ nạn xã hội, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

            Tham gia phát triển kinh tế- xã hội củng cố quốc phòng an ninh.

            Tập hợp đoàn kết động viên hội viên và cựu chiến binh rèn luyện giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng.

            Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ".

            Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất tinh thần phát triển kinh tế gia đình xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp.

            Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cựu chiến binh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

            Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

1. Chủ tịch Hội CCB huyện: Nguyễn Việt Hùng

- Số điện thoại: 0963.118.774

- Địa chỉ mail:

             - Phụ trách chung

2. Phó chủ tịch Hội CCB huyện :

            * Trần Đường Tăng

            - SĐT: 0912.123.715

            - Email:

            - Lĩnh vực phụ trách: Tuyên giáo, thi đua khen thưởng và kinh tế.

3. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên nhân viên:

            * Phan Quang Bình- chuyên viên Hội CCB huyện

            - SĐT: 0123.829.0589

            - Email:

            - Lĩnh vực được giao: Tổng hợp giúp việc cho Thường trực Hội CCB huyện kiêm thủ quỹ.

            * Kiều Thị Cúc- Nhân viên Văn thư

            - SĐT: 0948.031.035

            - Email: kieucuc83@gmail.com

 

            - Lĩnh vực được giao: Giúp Thường trực công tác văn thư đánh máy kiêm Kế toán

 

Ngày đăng: 21/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục