PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

PHÒNG NỘI VỤ

1. Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường

 - Số điện thoại cố định: 02113.818.581

 - Địa chỉ mail công vụ: noivu_vt@vinhphuc.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Vũ Thị Trang

- Số điện thoại: 0984.239.977

- Địa chỉ mail công vụ: TrangVT@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách các xã, thị trấn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện phân công.

3. Họ tên, chức danh đ/c cấp phó: Lê Thị Liêm

- Số điện thoại: 0977.895.647

- Địa chỉ mail công vụ: LiemLT@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Giúp Trưởng phòng chỉ đạo công tác chung hàng ngày của cơ quan, được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng Nội vụ khi Trưởng phòng đi vắng.

+ Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực: Cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; địa giới hành chính; công tác Thanh niên; quản lý nhà nước về Tôn giáo; Thi đua, khen thưởng; công tác Văn thư - Lưu trữ.

+ Phối hợp với Phòng GD&ĐT thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến biên chế công chức, viên chức, nhân viên ngành GD&ĐT.

+ Tổng hợp, xây dựng các báo cáo của Chi bộ, cơ quan.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

4. Họ tên, chức danh đ/c cấp phó: Cao Đức Bình

- Số điện thoại: 0967.973.486

- Địa chỉ mail công vụ: BinhCD@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về các lĩnh vực: Xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; các Hội đặc thù ở xã, thị trấn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

5. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên: Nguyễn Xuân Thắng

- Số điện thoại: 0868.903.688

- Địa chỉ mail công vụ: ThangNX2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về các lĩnh vực: Quản lý cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; các Hội đặc thù cấp huyện và tổ chức phi Chính phủ.

- Quản lý nhà nước về công tác Thanh niên; công tác cựu TNXP.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Phòng phối hợp với Phòng GD&ĐT thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến biên chế công chức, viên chức, nhân viên ngành GD&ĐT; trực tiếp quản lý Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.

- Trực tiếp tham mưu với lãnh đạo phòng về công tác Cải cách hành chính. Tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện và tại bộ phận “Một cửa” của UBND các xã, thị trấn. Là đầu mối của Phòng trực tại Trung tâm Hành chính công của huyện

- Quản lý hệ thống máy vi tính, các thiết bị điện tử của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

6. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên: Trương Thị Xuân

- Số điện thoại: 0989.742.330

- Địa chỉ mail công vụ: XuanTT3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về lĩnh vực xây dựng chính quyền.

- Phụ trách công tác hành chính; kế toán cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

7. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên: Lê Thị Tố Loan

- Số điện thoại: 0976.153.359

- Địa chỉ mail công vụ: LoanLTT@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về Tôn giáo; Thi đua, khen thưởng;

- Làm nhiệm vụ thư ký các hội nghị của Chi bộ, cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

8. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên: Đặng Thị Dưỡng

- Số điện thoại: 0343.111691

- Địa chỉ mail công vụ: DuongDT2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về lĩnh vực: Xây dựng chính quyền; công tác Văn thư - Lưu trữ; phối hợp với cán bộ văn thư của Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý và khai thác kho lưu trữ của huyện đúng quy định.

- Trực tiếp thực hiện công việc hành chính; thủ quỹ cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công./.

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

            Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức ở xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

Phòng Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trình UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Về tổ chức, bộ máy:

a) Trình UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Nội vụ theo quy định và theo hướng dẫn của UBND tỉnh;

b) Tham mưu, giúp UBND huyện trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

c) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện;

d) Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh;

đ) Tham mưu, giúp UBND huyện trong việc trình UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện theo quy định của luật chuyên ngành;

e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Thẩm định, trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện để UBND huyện trình UBND tỉnh theo quy định;

b) Trình Chủ tịch UBND huyện giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức:

a) Trình UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND huyện quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh;

b) Giúp UBND huyện đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện để trình UBND tỉnh thẩm định;

c) Trình UBND huyện thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND huyện theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a) Tham mưu, giúp UBND huyện trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh;

b) Giúp UBND huyện trình HĐND huyện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND huyện theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng, trình UBND huyện đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

e) Tham mưu, giúp UBND huyện hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Giúp UBND huyện trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện theo quy định của pháp luật;

h) Tham mưu, giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, thị trấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

i) Tham mưu, trình UBND huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn huyện theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó của thôn, khu phố theo quy định;

k) Tham mưu, giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn:

a) Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

b) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức xã, thị trấn theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

c) Giúp UBND huyện thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn theo quy định.

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

a) Trình UBND huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

b) Trình UBND huyện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn huyện;

c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương theo quy định.

9. Giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức ở huyện và UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

11. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, đề xuất với UBND huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

12. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu, giúp UBND huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

13. Về công tác thanh niên:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

b) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên theo quy định và theo phân cấp;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

14. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở huyện và UBND các xã, thị trấn.

15. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác nội vụ trong địa bàn huyện theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Giúp UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

          

Ngày đăng: 02/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục