BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

 

 

 

1. Ban Tổ chức Huyện uỷ Vĩnh Tường

 - Số điện thoại:  02113.839.046

- Địa chỉ email: bantochuchuyenuyvinhtuong@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện;  Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện uỷ.

2. Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất: Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Huyện uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý; Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ. Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng - Đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

2.3- Thẩm định, thẩm tra: Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện uỷ. Thẩm định và trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên. Thẩm định, trình Ban Thường vụ Huyện ủy danh sách kết nạp đảng viên; trình Thường trực Huyện ủy danh sách công nhận đảng viên chính thức. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định. Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi Đảng. Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

2.4- Phối hợp: Các ban Đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp. Các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao: Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ, Huyện uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định. Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban Đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan. Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện uỷ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

2. Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ: Đ/c Bùi Quang Đạo 

- Số điện thoại: 0981.181.468

- Địa chỉ Email:  quangdao71@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung và điều hành mọi hoạt động của Ban theo chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp trên, chỉ thị, nghị quyết của Huyện uỷ liên quan đến lĩnh  vực công tác của Ban Tổ chức Huyện uỷ; Trực tiếp tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ; Phụ trách công tác Bảo vệ chính trị nội bộ và duy trì phối hợp công tác Bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan liên quan theo quy chế phối hợp; Giải quyết những công việc được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy uỷ quyền; Quản lý hồ sơ cấp uỷ huyện (BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên); Trực tiếp ký các văn bản được Thường trực, Ban Thường vụ uỷ quyền liên quan đến công tác cán bộ, đảng viên; Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các xã: Vũ Di, Tân Tiến, Tân Phú, Bồ Sao, Thượng Trưng, Lý Nhân, Bình Dương, Thị trấn Thổ Tang, Thị trấn Vĩnh Tường.

3. Phó Trưởng Ban Thường trực: Đ/c Đàm Văn Hùng

- Số điện thoại: 0978.105.681

- Địa chỉ Email; hunghuongat@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng của các đảng bộ cơ sở; Giúp Trưởng ban theo dõi công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân sự khối xã, thị trấn (chủ động nắm bắt, đề xuất, báo cáo…); Thẩm định hồ sơ phát triển Đảng, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị, cho ra khỏi đảng và xóa tên đảng viên trước khi trình Trưởng ban, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ;  Trực tiếp dự thảo các báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng, năm của cơ quan; ký các báo cáo thường kỳ tháng, quý, 6 tháng. Dự thảo các báo cáo của Huyện ủy thuộc lĩnh vực phụ trách; Chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, hợp đồng 68 khối Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện (trừ các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy); hồ sơ cán bộ cấp xã thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; Phụ trách công tác thi đua khen thưởng đối với các tổ chức cơ sở Đảng;  Phụ trách công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các xã: Ngũ Kiên, Yên Lập, Lũng Hòa, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Đại Đồng, Việt Xuân, Yên Bình, Kim Xá, Cao Đại; Điều hành công việc khi Trưởng ban đi vắng; Một số công việc khác khi được Trưởng ban phân công.

4.  Phó Trưởng Ban: Đ/c Hoàng Hà Anh

- Số điện thoại:  0962.993.729

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: - Theo dõi công tác tổ chức cơ sở Đảng của các chi bộ cơ sở; Phụ trách công tác chính sách cán bộ (nâng lương, nghỉ dưỡng…) đối với cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu; Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phụ trách việc xét, đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước cách mạng Tháng 8 theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP; Phụ trách công tác xét tặng Huy hiệu Đảng (kỷ niệm chương, Huy hiệu về tuổi Đảng…); Tham gia thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên, hồ sơ công nhận đảng viên chính thức; Trực tiếp chỉ đạo công tác tổng hợp dữ liệu đảng viên, quản lý phiếu đảng viên, công tác chuyển sinh hoạt đảng; Phụ trách công tác TĐKT của Ban Tổ chức Huyện ủy; Dự thảo các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các xã: Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, An Tường, Phú Đa, Tam Phúc, Tuân Chính, Tứ Trưng, Vĩnh Sơn, Vân Xuân; Một số công việc khác khi được Trưởng ban phân công.

4.  Đ/c Lê Tiến Huy - Chuyên viên

- Số điện thoại: 0974.341.383

- Địa chỉ Email: huyletien85@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp giúp phó ban thường trực quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, HĐ 68 khối Huyện ủy, MTTQ và các Đoàn thể huyện (trừ các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy); hồ sơ cán bộ cấp xã thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; Trực tiếp lưu giữ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ, các phiếu và biên bản các hội nghị thực hiện quy trình cán bộ và của các hội nghị BTV Huyện ủy; Phụ trách công tác chính sách cán bộ (nâng lương, nghỉ dưỡng…) đối với cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu; Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phụ trách việc xét, đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước cách mạng Tháng 8 theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP; Theo dõi, tổng hợp, tham mưu công tác thi đua khen thưởng, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm; Dự thảo báo cáo liên quan đến nhiệm vụ được phân công; Chuẩn bị các phiếu và biên bản các hội nghị thực hiện quy trình cán bộ và của các hội nghị BTV Huyện ủy; Một số công việc khác khi được Trưởng ban, phó trưởng ban phân công.

Quản lý sổ danh sách đảng viên, phiếu đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng; Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ kiểm điểm và lưu trữ hồ sơ kiểm điểm hằng năm của các tổ chức cơ sở Đảng; Công tác báo cáo thống kê tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; Công tác chuyển sinh hoạt Đảng; Theo dõi, ghi nghị quyết họp cơ quan; Giữ con dấu của Ban Tổ chức Huyện uỷ, tài chính cơ quan; Làm công tác văn thư, văn phòng của Ban; Làm một số công việc khác khi được Trưởng ban, phó ban phân công.

6. Đ/c Nguyễn Nam Vinh - Chuyên viên

- Số điện thoại: 0373.783.333

- Địa chỉ Email: namvinhbtc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp trưởng ban quản lý hồ sơ cấp ủy cấp huyện (UVBTV Huyện ủy, HUV); Tiếp nhận, thẩm tra, xác minh và quản lý hồ sơ: Kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức, cho ra khỏi đảng, xoá tên đảng viên; Phối hợp với 01 chuyên viên của Ban trực tiếp đi cơ sở thẩm tra hồ sơ kết nạp đảng viên, cho ra khỏi đảng, xoá tên đảng viên trước khi trình lãnh đạo Ban, Thường trực Huyện ủy và BTV Huyện ủy xem xét, quyết định. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng bổ sung thông tin vào hồ sơ Đảng hằng năm và quản lý hồ sơ đảng viên; Theo dõi công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; Quản lý hồ sơ, sổ sách và làm thủ tục cấp phát Huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên và các danh hiệu khác; Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý hằng năm; Phụ trách công tác kê khai tài sản của các đối tượng diện BTV Huyện ủy quản lý hằng năm. Quản lý bản kê khai tài sản của cán bộ; Trực tiếp cập nhật dữ liệu đảng viên theo phần mềm quản lý; Phụ trách báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố hằng quý và báo cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Giúp Trưởng Ban theo dõi công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; Làm một số công việc khác khi được Trưởng ban, phó ban phân công.

 

 

 

Ngày đăng: 26/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục