BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VĨNH TƯỜNG

 

 1. Tên cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Tường

Số điện thoại: 0211.3839.260

Địa chỉ email: btg.vinhtuong@vinhphuc.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1.  Chức năng: Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ Vĩnh Tường mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Huyện uỷ.

2.2. Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội; xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Huyện uỷ, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm Chính trị huyện.

- Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, kết luận của cấp ủy cấp trên và Huyện ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ làm công tác Tuyên giáo cấp dưới.

- Hướng dẫn cấp uỷ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ ngành, địa phương. Tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

3- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4-  Phối hợp:

- Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

- Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

5- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Số điện thoại: 0988.882.958

Địa chỉ email: TuanNQ9@vinhphuc.gov.vn

3.2. Phó Trưởng ban: Đồng chí Trần Thị Trang - HUV

Số điện thoại: 0942.069.948

Địa chỉ email: TrangTT1@vinhphuc.gov.vn

3.3. Chuyên viên: Đồng chí Đỗ Thị Thủy

Số điện thoại: 0356.071.791

Địa chỉ email: tructhuyvp@gmail.com

 

 

Ngày đăng: 26/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục