Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 2920/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân xã.

Bước 2. Xử lý hồ sơ: Ủy ban nhân dân xã cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.2 kèm theo dưới đây.

Bước 3. Kết quả: Có ý kiến bằng văn bản trong vòng 12 (mười hai) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

-       Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.1 kèm theo dưới đây;

-       Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.

Thời hạn giải quyết

 

-       Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

 Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cơ quan thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Lệ phí

 

Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

 

Kết quả thực hiện

 Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.

Căn cứ pháp lý

 - Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.