Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Giải quyết tranh chấp đất đai
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 2920/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

  không quy định.

Cơ quan thực hiện

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Lệ phí

  không quy định.

Tên mẫu đơn tờ khai

  không quy định.

Yêu cầu thực hiện

  không quy định.

Kết quả thực hiện

  không quy định.

Căn cứ pháp lý

-  Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/03/2017.