Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Tên thủ tục
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

 Gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 (1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;

(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;

(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo.


Đối tượng thực hiện

 Đơn vị tổ chức lễ hội.

Cơ quan thực hiện

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

  Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. - Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội