Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài chính
Tên thủ tục
Thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Mô tả
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Dự toán đầu tư.

- Quyết định phê duyệt đầu tư

- Hợp đồng xây lắp

- Biên bản nghiệm thu

- Khối lượng quyết toán A,B

- Các giấy tờ khác có liên quan

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Phê duyệt