Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Đăng ký chấm dứt giám hộ
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1906/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai (theo mẫu quy định);
- Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây;
- Danh mục tài sản khi đăng ký giám hộ và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ (nếu có).
- Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Đối với trường hợp đăng ký thay đổi việc giám hộ)
- Các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt, thay đổi việc giám hộ theo quy định của bộ luật dân sự;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ;
- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của người đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

 

 

Miễn lệ phí

Tên mẫu đơn tờ khai

Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ.

Yêu cầu thực hiện

 

Kết quả thực hiện

 

- Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Đối với trường hợp đăng ký chấm dứt việc giám hộ).

- Quyết định công nhận việc giám hộ (Đối với trường hợp đề nghị thay đổi giám hộ).

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Dân sự;

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.