Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Đăng ký giám hộ
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1906/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã  
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai (theo mẫu quy định);
- Giấy khai sinh của người được giám hộ;
- Giấy cử giám hộ (Do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ);
- Danh mục tài sản riêng của người được giám hộ (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký giám hộ (bản sao);
- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của người đăng ký giám hộ (bản sao).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
Lệ phí

Miễn lệ phí

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ khai đăng ký giám hộ.

 

Yêu cầu thực hiện

Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ )

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Căn cứ pháp lý

 

- Bộ luật Dân sự;

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.