Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Kế hoạch - Đầu tư
Tên thủ tục
Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư không lớn hơn 500 triệu đồng
Mô tả
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật

- Tờ trình đề nghị thẩm tra phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tổng dự toán do chủ đầu tư lập

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

- Dự toán đã thẩm định

- Hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế theo quy định

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05  ngày làm việc  kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng năm 2003

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/023/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.