Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

UBND huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Diện tích tự nhiên là 14.027 ha, dân số của huyện trên 20 vạn người.
              

Trụ sở HĐND - UBND huyện Vĩnh Tường

 

Huyện Vĩnh Tường có 29 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Thị trấn Vĩnh Tường, Thị trấn Thổ Tang, Thị trấn Tứ Trưng và 26 xã: Vĩnh Ninh, Phú Đa, Lũng Hoà, Tân Cương, Đại Đồng, Cao Đại, Tuân Chính, Bồ Sao,Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Tam Phúc, Phú Thịnh, Lý Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh, Yên Bình, Tân Tiến, Vũ Di, Thượng Trưng, Chấn Hưng, Ngũ Kiên, Kim Xá, Yên Lập, Việt Xuân, Nghĩa Hưng. Trước đây Vĩnh Tường thuộc huyện Vĩnh Lạc; năm 1996, tách ra thành Vĩnh Tường và Yên Lạc.

Địa giới huyện Vĩnh Tường: Phía Đông giáp huyện Yên Lạc; phía Tây giáp thành phố Việt Trì và Thành phố Hà Nội (huyện Ba Vì); phía Nam giáp Thành phố Hà Nội (huyện Ba Vì, Phúc Thọ và thành phố Sơn Tây); phía Bắc giáp Thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch. 

 

Đ/c TRẦN VIỆT CƯỜNG
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 0211.3.839.078

Địa chỉ Email: cuongtv2@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:

1. Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của UBND huyện

2. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong huyện như: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch ngân sách; tổ chức cán bộ; chủ trương đầu tư và quyết định các dự án đầu tư; kế hoạch sử dụng vốn đầu tư thuộc NSNN trên tất cả các lĩnh vực.

3. Trong thẩm quyền của UBND huyện, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: BCH Quân sự huyện, Công an huyện, công tác nội chính, thi đua khen thưởng. Giữ mối quan hệ thường xuyên với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện.

4. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án ĐTXD Công trình huyện.

5. Cùng với Phó Chủ tịch Nông nghiệp trực tiếp phụ trách lĩnh vực NN&PTNT, TN&MT.

6. Ký duyệt các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; Quan hệ, phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với các Ban của Đảng; Cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND và UBND tỉnh về các hoạt động của UBND huyện. 

 

Đ/c ĐẶNG QUANG THỦY

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

Điện thoại: 0211.3839.056

Địa chỉ Email: thuydq@vinhphuc.gov.vn


Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Kinh tế

 

1. Làm nhiệm vụ thường trực, thay mặt Chủ tịch UBND huyện giải quyết các công việc khi Chủ tịch vắng mặt.

2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tài chính – Kế hoạch, Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Quản ý Điện, Kho bạc, Thuế, Doanh nghiệp, Thống kê, Tư pháp; Chi cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng, các Quỹ tín dụng nhân dân; công tác đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn; công tác cải cách thủ tục hành chính; quan hệ với các hội nghề nghiệp thuộc khối;

3. Làm Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc khối khi được Chủ tịch phân công; Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân hàng tháng và chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; Chủ trì và cùng với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ký duyệt báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo tổng hợp khác;

4. Giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác an toàn giao thông.

5. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị: Tài chính- Kế hoạch, Nội vụ, Công thương, Tư pháp, Thanh tra, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các tổ chức xã hội đặc thù huyện và các tổ chức xã hội khác.

6. Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế huyện, Kho Bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đội Quản lý thị trường số 2. 

 

Đ/c LÊ CHÍ THÁI

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại:

Địa chỉ Email: thailc@vinhphuc.gov.vn

 

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Văn hóa - Xã hội
 

1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

2. Lao động và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công; giảm nghèo và các chính sách xã hội, từ thiện nhân đạo; công tác dạy nghề và giải quyết việc làm.

3. Công tác Đối ngoại, Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Truyền thanh, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Dân số - Gia đình - Trẻ em, Bưu chính, Viễn thông, An toàn vệ sinh thực phẩm, Bảo hiểm, Bảo Việt, Tôn giáo, các tổ chức xã hội đặc thù. Làm Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc khối khi được Chủ tịch phân công. Giúp Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ thưòng xuyên với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; Giúp Chủ tịch theo dõi đôn đốc, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc khối Văn xã; Cùng với Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì duyệt báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo tổng hợp khác.

4. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn hóa&Thông tin, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Văn hóa- TT-Thể thao, BHXH huyện.

5. Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện (theo quy chế phôi hợp) phối hợp hoạt động với Ủy ban MTTQ VN huyện và đoàn thể chính trị xã hội huyện

 

Đ/c NGUYỄN BÌNH KHIÊM 

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại:

Địa chỉ Email: khiemnb@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Nông nghiệp

 

1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp & PTNT, xây dụng Nông thôn mới; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác thuỷ lợi, đê điều; phát triển cụm công nghiệp; làm Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện, Chủ tịch Hội đồng đấu thầu các Công trình xây dựng của huyện; quan hệ công tác với hội nghề nghiệp thuộc khối; làm Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc khối khi được Chủ tịch phân công. Giúp Chủ tịch theo dõi, đôn đốc giải quvết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình quản lý; Cùng với Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì duyệt báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo tổng hợp khác.

2. Cùng với Chủ tịch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng TN&MT.

3. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp.

 

 
DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
  
STT
Họ tên
Chức vụ
Lĩnh vực phụ trách
1

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Lĩnh vực quân sự
2

Trưởng Công an huyện Lĩnh vực an ninh
3
Vũ Đức Kim Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Văn phòng HĐND & UBND
4
  Trưởng phòng Nội vụ huyện Lĩnh vực nội vụ
5 Phan Văn Sinh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực tài chính ngân sách
6 Lê Đức Anh Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực NN&PTNT
7 Lê Văn Minh Trưởng phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
8 Nguyễn Phương Nam
Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng Lĩnh vực công thương
9 Lương Anh Điệp Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
10 Văn Đăng Hà
Chánh Thanh tra huyện Lĩnh vực thanh tra
11 Hoàng Tuấn Tam Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Lĩnh vực TN&MT
12 Phan Quốc Hào Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin Lĩnh vực văn hóa
13 Nguyễn Văn Cơ Trưởng phòng LĐ - TB&XH Lĩnh vực LĐ - TB&XH
       
 
 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

(Xem thêm tại Trang chủ mục các Phòng chuyên môn trực thuộc huyện).

 

 

Ngày đăng: 12/02/2019