Giới thiệu

 
Điều kiện tự nhiên, xã hội

Dân số

             Huyện Vĩnh Tường có diện tích đất tự nhiên 14.401,55 ha (141,899 km2), trong đó: đất nông nghiệp: 9.208,15 ha, đất phi nông nghiệp: 4.980,43 ha. Sau tái lập năm 1996 có số dân là 180.110 người. Đến năm 2010; dân số tăng lên: 196.886 người, trong đó: dân số đô thị: 26.031 người, dân số nông thôn: 170.855 người (theo Niên giám thống kê năm 2010 của Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường).

Là một huyện đồng bằng nên mật độ dân số của Vĩnh Tường tương đối cao, năm 2004 là 1.346 người/km2 (cao hơn mức trung bình của tỉnh Vĩnh Phúc cùng thời điểm với 874 người/km2); đặc biệt ở khu vực nông thôn, năm 2010, mật độ dân số 1388 người/km2.

Vĩnh Tường là huyện có quy mô dân số lớn so với các huyện khác trong tỉnh. Tốc độ tăng dân số trong huyện không cao, chỉ khoảng 1,142%.

Về dân tộc: Dân tộc kinh 196.712 người, chiếm 99,91%; dân tộc Tày 103 người, chiếm 0,05%; dân tộc Thái 71 người, chiếm 0,04%.

Bảng: Dân số huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2004 - 2010

(Đơn vị: Người)

Năm

Dân số

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Thành Thị

3.959

4.074

4.286

5.169

19.434

25.069

26.031

Nông thôn

187.275

189.480

191.306

192.081

179.484

164.096

170.855

Tổng

191.234

193.554

195.592

197.250

198.918

189.165

196.886

                                                                                                                                                                                           

 

      (Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Tường)

 

Ngày đăng: 06/06/2013