Xây dựng Đảng

Một số vấn đề đặt ra trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngừng hoạt động; chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

  

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:“Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”;“Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Nhân dân ta rất tốt, nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt”.

Có thể nói chi bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, do vậy sinh hoạt chi bộ thường kỳ chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

 

 

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Hướng dẫn số13-HD/TU ngày 16/11/2018 “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đây là những văn bản quan trọng, có thể coi là cẩm nang về công tác chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và nội dung, chương trình, cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt thường kỳ hay sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ.

 Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Việc duy trì sinh hoạt chi bộ hàng tháng được các Đảng bộ trong huyện quan tâm chỉ đạo, duy trì thường xuyên, chuyển tải được các nội dung công tác đảng của Đảng ủy hàng tháng và tiếp nhận những ý kiến phản ánh của đảng viên đối với Đảng ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã kiện toàn 28 Tổ công tác của Huyện ủy đi dự sinh hoạt chi bộ hàng quý để nắm bắt tình hình cơ sở. 

Qua theo dõi, kiểm tra Sổ ghi biên bản và trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ với một số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở cho thấy: Hầu hết các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Tỉnh ủy; nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu các mặt công tác hoặc những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, qua đó giúp buổi sinh hoạt chi bộ thêm sinh động, thu hút sự quan tâm của đảng viên; từng bước khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

 Một số cấp ủy đã quan tâm phân công cấp ủy viên, có đơn vị đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ; nhiều chi bộ thực hiện tốt việc họp chi ủy để thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, công tác điều hành đảm bảo yêu cầu; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm. Việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ cũng dần đi vào nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên. Qua sinh hoạt chi bộ đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; đồng thời, cấp ủy các cấp và chi bộ xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của cấp ủy, chi bộ mình, từ đó có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở cơ sở thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ở một số chi bộ tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao nên chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, đặc biệt là việc quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Qua các phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt của các chi bộ cho thấy, một số tiêu chí không đạt điểm tối đa là do đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ chưa cao, đi sinh hoạt không bảo đảm thời gian, ít phát biểu ý kiến, thiếu đánh giá cụ thể về kết quả hoạt động của chi bộ, chưa kịp thời biểu dương đảng viên tiêu biểu. Hầu hết các chi bộ chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề theo yêu cầu ít nhất mỗi quý một lần, còn lúng túng trong việc chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt chuyên đề; nội dung, hình thức sinh hoạt ở không ít chi bộ còn rập khuôn, máy móc; việc điều hành sinh hoạt của một số Bí thư chi bộ còn thiếu khoa học, duy trì thảo luận chưa cụ thể, ít quan tâm phân công nhiệm vụ cho đảng viên; đảng viên còn ngại phát biểu ý kiến, chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, góp ý cho nhau.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp, quyết định đến quá trình lãnh đạo của tổ chức đảng và nhận thức của mỗi đảng viên.

 Thứ hai: Cần bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ hợp lý để các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên đang tham gia công tác, đi làm ở các đơn vị kinh tế tham gia đầy đủ. Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ; Bí thư Chi bộ chủ trì, điều hành cuộc họp chi bộ phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. Nội dung báo cáo trước chi bộ phải rõ ràng, ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho phần thảo luận; đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng, nêu cao trách nhiệm bản thân, nêu gương, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại va chạm, dám bày tỏ chính kiến, dám ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai, đề xuất các ý kiến với chi bộ.

Thứ ba: Các đồng chí cấp ủy viên phụ trách chi bộ cần định hướng để chi bộ tập trung bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong tháng; quán triệt, giải đáp các ý kiến của đảng viên thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc những nội dung đã được đảng ủy triển khai, giải đáp; không tiếp thu thụ động để chuyển lên cấp trên. Trong sinh hoạt huyên đề, cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, của thôn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. 

Thứ tư: Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của Đảng ủy các xã, thị trấn, các Tổ công tác của Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy cấp trên quan tâm, sâu sát với chi bộ, kịp thời hướng dẫn, gợi mở các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đi đôi với kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, việc ra nghị quyết của chi bộ thì nơi đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được bảo đảm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thứ năm: Các cấp ủy duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trực thuộc cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; có hình thức xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng./. 

                                                                             Bùi Quang Đạo                 

                                                                       UVBTVHU- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Ngày đăng: 25/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*