CO QUAN TO CHUC KHAC

Chi Cục Thuế khu vực Vĩnh Tường - Yên Lạc

 

1. Tên cơ quan:  CHI CỤC THUẾ HUYỆN VĨNH TƯỜNG

 - Số điện thoại cố định:  0211.3839137

 - Địa chỉ mail công vụ: + Chicucthuevinhtuongvp@gmail.com

                                   +  cctvtuong.vph@gdt.gov.vn

- Chức năng :

Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ:  

 Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế ; thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao;  tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế ; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế ;

Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước;

 Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục: Lê Bá Tâm

- Số điện thoại: 0912.629.805

- Địa chỉ mail công vụ: lbtam.vph@gdt.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

 Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung và toàn diện nhiệm vụ công tác của Chi cục thuế huyện Vĩnh tường. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Cục thuế, Huyện ủy, UBND huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, Hành chính, Tài vụ, Ấn chỉ; Kiểm tra thuế;  Công tác KH và dự toán; tiền thuê đất; Thuế SDĐNN, thuế SDĐPNN; phí, lệ phí, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Trực tiếp chỉ đạo các Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - ấn chỉ; Đội kiểm tra thuế;

3. Phó Chi cục trưởng: Lê Xuân Thùy

- Số điện thoại: 0913.556.921

- Địa chỉ mail công vụ: lxthuy.vph@gdt.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Phó Chi cục trưởng - phụ trách trực tiếp giải quyết các phần việc được phân công và chịu trách nhiệm điều hành các mặt hoạt động của đơn vị khi được Phó Chi cục trưởng phụ trách ủy quyền.

Trực tiếp  phụ trách và chỉ đạo Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, thu tiền cấp quyền SDĐ; Chuyển quyền SDĐ, thuế TNCN từ Chuyển Quyền SDĐ, lệ phí trước bạ Ô tô, xe máy, tầu thuyền, công tác kê khai - kế toán thuế và tin học; thuế TNCN (Ngoài thuế TNCN từ chuyển quyền SDĐ), công tác thuế NQD,(Khu vực hộ ấn định thuế), công tác quản lý thu thuế XDCB vãng lai

 

 Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo: Bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Bộ phận Trước bạ, Bộ phận Kê khai thuộc Đội Nghiệp vụ quản lý thuế và các Đội thuế xã, Thị trấn.

Ngày đăng: 25/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục