CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Thị trấn Vĩnh Tường

1. Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Số điện thoại cố định : 0211 3839595     

Địa chỉ mail công vụ: chưa có

* Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên: Cao Thị Thu Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy

-Chức danh: Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại: 0912.431.428

- Địa chỉ mail công vụ: (chưa có)

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đảng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội địa phương. TT Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Huyện ủy.

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư:

- Họ tên chức danh: Trần Tường

- Số điện thoại: 0915215486

- Địa chỉ mail công vụ: (chưa có)

- Lĩnh vực phụ trách:

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo các mặt cụ thể về tư tưởng, chính sách cán bộ, Đảng viên, kinh tế, chính trị, dân vận, công tác văn phòng; thay mặt Bí thư giải quyết công việc khi được ủy quyền.

 

2. HĐND thị trấn Vĩnh Tường

Số điện thoại0211 3839595      

Địa chỉ mail công vụ: chưa có

 * Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên: 

-Chức danh: 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ mail công vụ: (chưa có)

- Lĩnh vực phụ trách: CT HĐND chỉ đạo hoạt động của TT HĐND; thay mặt TT HĐND giữ mối liên hệ với UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương.

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Lương Kim Yên 

- Số điện thoại: 0947 142 923

- Địa chỉ mail công vụ: (chưa có)

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp việc cho CT HĐND giải quyết các công việc của HĐND khi CT HĐND vắng.

3. UBND thị trấn Vĩnh Tường

Số điện thoại:02113 839 595   

Địa chỉ mail công vụ: thitranvinhtuong.vinhphuc.gov.vn

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Văn Vinh – PBT Đảng ủy – CT UBND

- Số điện thoại: 0912 801 666.

- Địa chỉ mail công vụ: vinhnv.vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Lê Văn Sự - PCT thường trực UBND

- Số điện thoại: 0946 522 809

- Địa chỉ Email: sulv.vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kinh tế  - Văn hóa - Xã hội

 

 

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

 

I. Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số; cơ quan, đơn vị.

Thị trấn Vĩnh Tường là đơn vị hành chính được thành lập ngày 01/01/1996 theo Nghị định số 82/CP. Diện tích là 322.43 ha, dân số: 5.967 người, số hộ là 1.799  hộ, được chia làm 4 tổ dân phố. Thị trấn Vĩnh Tường tiếp giáp với 4 xã và 01 thị trấn gồm:

-Phía Đông giáp xã Vũ Di

- Phía Tây giáp xã Tam Phúc

- Phía Nam giáp Thị trấn Tứ Trưng

- Phía Bắc giáp xã Tuân Chính và xã Thượng Trưng

Thị trấn Vĩnh Tường có đường Quốc lộ 2C và tỉnh lộ 304 chạy qua địa bàn. Thị trấn Vĩnh Tường là trung tâm chính trị - văn hóa của huyện Vĩnh Tường. Thị trấn Vĩnh Tường có 04 Tổ dân phố: TDP Hồ Xuân Hương, TDP Nhật Tân, TDP Yên Cát, TDP Đội Cấn.

II. Thuận lợi, khó khăn của địa phương

1. Thuận lợi

UBND thị trấn thực hiện nghị quyết của Đảng ủy - HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.Đây là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, Đ­ược sự quan tâm chỉ đạo và sự giúp đỡ lãnh đạo của Huyện ủy - UBND, các phòng ban của Huyện trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở thị trấn Vĩnh Tường cùng với sự lãnh đạo của Đảng uỷ - HĐND, sự chủ động quyết tâm chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo của UBND thị trấn Vĩnh Tường, sự cố gắng nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn và toàn thể nhân dân luôn quan tâm, trú trọng tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; UBND theo dõi, đánh giá, đưa ra những giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Bộ máy chính quyền luôn được trú trọng và được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn, hiệu lực quản lý Nhà nước. Công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy và thực hiện có hiệu quả kết hợp với cải cách hành chính, thực hiện quy chế một cửa, đã giải quyết kịp thời những đơn thư kiến nghị, khiếu nạiTừ đó củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính quyền, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2019.

Đánh giá chung, trong năm 2019 tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Vĩnh Tường phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; sản xuất, thương mại, dịch vận tải ngày càng phát triển; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được tăng cường giữ vững, công tác an sinh xã hội được trú trọng.

2. Khó khăn

Trong năm 2019 giá cả thị trường của một số mặt hàng không ổn định, tình hình kinh tế ở địa phương gặp khó khăn trong lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên địa bàn gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ chăn nuôi, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

III.Truyền thống địa phương:

 Thị trấn Vĩnh Tường là địa danh có bề dầy lịch sử đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, là quê hương có truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học, nhân dân có tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương đổi mới và ngày càng phát triển.

IV. Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; trong công tác giáo dục hiện nay (đến hết năm 2019);

1. Về trồng trọt

a) Tổng diện tích gieo trồng = 275,89 ha= 100% kế hoạch.

2. Về chăn nuôi

 Tổng đàn trâu bò hiện có: 69 con, giảm 36 con = 34,2% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó: Đàn trâu = 9 con; Đàn bò = 60 con.

Tổng đàn lợn hiện có = 131 con, giảm so với cùng kỳ 2018 là 1.178 con.

Trong đó: Lợn nái = 24 con; Lợn thịt = 107 con.

Tổng đàn gia cầm hiện có: 5.436 con.

Tổng đàn chó hiện có = 207 con.

Tổng giá trị sản xuất từ chăn nuôi ước đạt = 20.502 triệu đồng:

3. Thương mại, dịch vụ, vận tải

- Thị trấn Vĩnh Tường là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Vĩnh Tường, được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ từ đó tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh có điều kiện phát triển thương mại - dịch vụ, có chợ trung tâm của huyện là nơi giao thương, buôn bán hàng hóa. Số hộ kinh doanh thương mại dịch vụ hiện nay là 399 hộ.

- Tổng giá trị sản xuất từ thương mại dịch vụ ước đạt = 353.300 triệu đồng.

4. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

- Tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là cơ khí, gia công cơ khí, sản xuất khung nhôm kính , làm mộc, làm đậu, xay sát hộ gia đình, trên địa bàn thị trấn hiện có trên 50 công ty đóng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tường đang hoạt động.

- Tổng giá trị sản xuất từ xây dựng cơ bản và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 349.478 triệu đồng.

5. Công tác tài chính

- Hoàn thiện thanh quyết toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2018.

- Đảm bảo thu chi ngân sách năm 2019 theo luật ngân sách và dự toán thu chi ngân sách đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt, thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định.

- Về ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019:

* Thu ngân sách ước đạt:  33.751.983,9 nghìn đồng.

* Chi ngân sách ước đạt:   25.494.396,1 nghìn đồng.

6. Công tác thuế

- Triển khai kế hoạch thu thuế quỹ năm 2019 đồng thời đôn đốc các khoản nợ từ năm 2018 trở về trước.

- Đã hoàn thành 100% thuế quỹ năm 2019.

V. Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới:

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng hợp lý đảm bảo hệ số quay vòng đất từ 2,2 đến 2,3 lần, cấy hết diện tích gieo trồng cả năm 300 ha trở lên, ổn định sản lượng lương thực 1300 tấn trở lên.

- Bảo đảm mức tăng trưởng giá trị sản xuất 12% trở lên.

- Giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác = 100 triệu đồng trở lên.

- Phát triển và ổn định đàn trâu bò hiện có. Tập trung phát triển và sinh sản đàn bò thịt, bò sinh sản.

- Thực hiện tái đàn lợn thịt và lợn sinh sản, từng bước khôi phục tăng về số lượng phù hợp với giá cả thị trường.

- Phòng trừ tốt dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, phát triển đàn gia súc, gia cầm ở mức 12.000 con.

- Khai thác có hiệu quả diện tích đầm trũng nuôi trồng thủy sản ổn định cả năm ở mức 140 tấn trở lên.

- Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ ở Chợ trung tâm thị trấn Vĩnh Tường, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh buôn bán phát triển kinh doanh, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Đồng thời phát triển các loại hình vận tải, khuyến khích các hộ kinh doanh tiểu thủ công nghiệp ngành nghề đa dạng sản xuất tại địa bàn thị trấn Vĩnh Tường.

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục