CO QUAN TO CHUC KHAC

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường

 

 

1. Tên cơ quan: Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường

            - Số điện thoại cố định: 0211.383.9150

            - Địa chỉ mail công vụ: benhvienvinhtuong2012@gmail.com

            * Chức năng:

Trung tâm Y tế huyện có chức năng Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, sốt rét, côn trùng, ký sinh trùng, HIV/AIDS, bệnh xã hội; dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phòng bệnh: Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa bàn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực dự phòng: phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe theo chức năng được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

- Khám, chữa bệnh: Tiếp nhân và xử trí các trường hợp cấp cứu, khám, chữa bệnh nội và ngoại trú; tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khỏe định kỳ, giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc khi cơ quan phpas luật trưng cầu.

- An toàn vệ sinh thực phẩm: Nghiên cứu về an toàn vệ sinh thực phẩm và các giải pháp cải thiện an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng và chuẩn hóa các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích thực phẩm, phối kết hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm theo nhu cầu của xẫ hội.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ y tế: Tổ chức hoạt động khoa học chuyên ngành, áp dụng các kỹ thuật mới trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; kết hợp với các đơn vị y tế tuyến trên để từng bước ứng dụng và phát triển các kỹ thuật cao vào chẩn đoán và điều trị; thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học. Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cnas bộ y tế của Trung tâm, cán bộ Trạm Y tế xã, cán bộ y tế thuộc các cơ quan, trường học và cán bộ y tế tư nhân trên địa bàn.

- Hợp tác quốc tế: Tiếp nhận và viện trợ, tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài về lĩnh vực y học theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý toàn diện Y tế cơ sở: Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn, chỉ đạo tuyến về các hoạt động thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng đối với các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn; chuyển giao, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm, các Trạm y tế theo quy định của pháp luật; Quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị và hồ sơ, tài kiệu theo quy định.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quản Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; Thực hiện thu, chi tài chính và thanh quyết toán theo đúng quy định; có biện phpas phát triển nguồn thu từ việc cung ứng dịch vụ y tế theo quy định; Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án thuộc các lĩnh vực chuyên ngành được Sở Y tế giao.

- Phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tham gia quản lý Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

            2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Trương Bá Biên

            - Số điện thoại cố định: 0912.054.365

            - Địa chỉ mail công vụ: benhvienvinhtuong2012@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác Tổ chức hành chính

+ Công tác Tài chính - Kế toán

+ Công tác Đào tạo

+ Công tác Dược - Vật tư thiết bị y tế

+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương

+ Công tác thanh tra

+ Công tác y tế cơ sở

+ Khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê hồi sức

            Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND huyện phân công.

            3. Họ tên chức danh các đ/c cấp phó:

3.1. Phó Giám đốc thường trực: Ông Nguyễn Đắc Hợi

- Số điện thoại: 0912616939

- Địa chỉ mail: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Trung tâm y tế về lĩnh vực được phân công. Phụ trách điều trị và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác Kế hoạch chung; kế hoạch khối bệnh viện.

+ Công tác Bảo vệ sức khỏe cán bộ

+ Công tác Bảo hiểm y tế

+ Công tác tiếp dân, thông tin

+ Khoa Phụ sản

+ Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

+ Khoa Truyền nhiễm

+ Hội đồng thuốc và điều trị

+ Giao kiêm Trưởng khoa Nhi

+ Ký duyệt hồ sơ bệnh án các khoa phụ trách trước khi lưu trữ

Dành 40% thời gian trực tiếp làm việc chuyên môn tại các khoa phụ trách.

Thường trực ký các loại giấy tờ chuyên môn hàng ngày (Trừ các giấy tờ đã được Giám đốc ủy quyền cho Trưởng khoa ký).

Thay Giám đốc giải quyết công việc Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3.2. Phó Giám đốc: Ông Cao Văn Dương

- Số điện thoại: 0902.177.630

- Địa chỉ mail: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Trung tâm y tế về lĩnh vực được phân công. Phụ trách công tác Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và trục tiếp phụ trách một số lĩnh vực, công việc sau:

+ Công tác Cấp cứu toàn trung tâm

+ Khoa Cấp cứu-HSTC-Chống độc

+ Khoa Khám bệnh

+ Khoa TMH-RHM-Mắt

+ Khoa Xét nghiệm

+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Giải phẫu bệnh lý

+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

+ Công tác Khám tuyển nghĩa vụ quân sự

+ Hội đồng Chống nhiễm khuẩn

+ Hội đồng người bệnh

+ Hội đồng Khoa họcvà công nghệ

+ Hội đồng Điều dưỡng

          + Giao kiêm Trưởng khoa Nội

            + Tham gia tiếp dân

           + Ký duyệt hồ sơ bệnh án khoa Ngoại và các khoa phụ trách trước khi lưu trữ.

           + Tham gia ký các loại giấy tờ chuyên môn hàng ngày khi được phân công.

            Dành 50% thời gian trực tiếp làm việc chuyên môn tại các khoa phụ trách.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3.3. Phó Giám đốc: Ông Lương Xuân Bảo

- Số điện thoại: 0946.020.366

- Địa chỉ mail: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công. Phụ trách Y tế dự phòng và Y tế cơ sở; trực tiếp phụ trách một số công việc sau:

+ Công tác kiểm tra

+ Công tác kế hoạch khối dự phòng

+ Công tác Kiểm soát dịch bệnh

+ Y tế công cộng, dinh dưỡng-Truyền thông giáo dục sức khỏe

+ Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm

+ Công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản

+ Công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình

+ Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

+ Công tác điều trị ARV

+ Phòng khám ĐKKV Chấn Hưng

+ Phòng khám ĐKKV Tân Cương

+ Ký duyệt hồ sơ bệnh án các khoa phụ trách trước khi lưu trữ.

          + Tham gia ký các loại giấy tờ chuyên môn hàng ngày khi được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

2. Các Trưởng, phó phòng và Trưởng, phó khoa:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Lĩnh vực phụ trách

1

Trương Thị Dịu

Trưởng Phòng TCHC

0977455583

tochuc.ttyt2015@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác tổ chức hành chính theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

2

Nguyễn Thị Tuyến

Phó Trưởng Phòng TCHC

0984260562

tochuc.ttyt2015@gmail.com

Phụ trách công tác hành chính; tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

3

Trương Bá Dương

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ kiêm Phó Khoa Ngoại TH-GMHS

0988902268

nghiepvuttytvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc;tổ chức triển khai và thực hiện công tác kế hoạch nghiêp vụ theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; 50% thời gian làm việc tại khoa Ngoại TH-GMHS; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

4

Chu Thị Lê Giang

Phó trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

0974417337

nghiepvuttytvt@gmail.com

Phụ trách công tác công nghệ thông tin; tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

5

Lê Thị Hồng Thịnh

Trưởng Phòng Tài chính kế toán

0912776879

Phongketoanttytvinhtuong2013@gmail.com

Phụ trách công tác Tài chính kế toán; tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

6

Phan Thị Lệ Thuý

Trưởng Phòng Điều dưỡng

0913207636

phongdieuduongvt@gmail.com

Phụ trách chung công tác điều dưỡng toàn trung tâm; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác của phòng theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

7

Bùi Thị Lương

Phó trưởng Phòng Điều dưỡng

0976472484

phongdieuduongvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

8

Vũ Thị Thanh

Phó trưởng Phòng Điều dưỡng kiêm Trưởng khoa Cơ sở điều trị Methadone

0985984285

phongdieuduongvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng, Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công; phụ trách công tác điều dưỡng tại Cơ sở điều trị Methadone

9

Ngô Thị Hồng Thắng

Trưởng phòng VTTBYT

0983452375

phongvttbytvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung về công tác VTTBYT của Trung tâm; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác của phòng theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra;  thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

10

Đỗ Thị Chung

Phó Trưởng Khoa – Phụ trách khoa Xét nghiệm.

01258739678

khoaxnvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

11

Nguyễn Tuấn Thành

Trưởng khoa CĐHA-GPBL

0988314982

cdhayvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

12

Nguyễn Phi Hậu

Phó Trưởng khoa CĐHA-GPBL

0369755489

cdhayvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

13

Lương Quốc Huy

Phó Trưởng khoa CĐHA-GPBL

0913230639

cdhayvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

14

Nguyễn Thị Nha

Trưởng khoa Khám bệnh

0987469685

khoakhambenhvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

15

Lê Thị Hồng Tuyết

Phó trưởng Khoa khám bệnh

01683963477

khoakhambenhvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

16

Bùi Đăng Biên

Phó trưởng Khoa khám bệnh

0913171356

khoakhambenhvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

17

Trần Quang Khoa

Trưởng Khoa CC-HSTC-CĐ

0989739375

khoacapcuuvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

18

Lương Thị Thanh Hoa

Phó Trưởng Khoa CC-HSTC-CĐ

0985170796

khoacapcuuvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

19

Lê Thị Thu Hằng

Phó Trưởng Khoa CC-HSTC-CĐ

0979505130

khoacapcuuvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

20

Bùi Văn Phước

Phó Trưởng Khoa Nội TH

01689938576

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

21

Vũ Thị Hương

Phó Trưởng Khoa Nội TH

0975376404

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

22

Nguyễn Thị Hoa

Phó Trưởng  Khoa phụ trách YHCT - PHCN

0976945403

khoayhctvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

23

Phùng Quang Tiến

Phó Trưởng  Khoa YHCT - PHCN

0974079669

khoayhctvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

24

Phạm Thị Kim Thoa

Trưởng Khoa Truyền nhiễm

0974219546

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

25

Nguyễn Thế Cường

Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm

0986359634

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

26

Hoàng Thu Huyền

Phó Trưởng Khoa Nhi

0934505009

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

27

Vũ Xuân Trường

Trưởng Khoa Ngoại TH-GMHS, trực tiếp điều trị bỏng

0912367615

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

28

Nguyễn Văn Hảo

Phó Trưởng Khoa Ngoại TH-GMHS

0983487900

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

29

Vũ Thị Bích Thuỷ

Trưởng Khoa Phụ sản

0987071936

khoasanvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

30

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Khoa Phụ sản

0978736949

khoasanvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

31

Nguyễn Hồng Quân

Trưởng Khoa TMH-RHM-Mắt

0986373215

khoalckbvvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

32

Ngô Ngọc Bắc

Phó Trưởng Khoa TMH-RHM-Mắt

0987888773

khoalckbvvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

33

Bằng Văn Trần

Phó Trưởng Khoa TMH-RHM-Mắt

0978862626

khoalckbvvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

34

Nguyễn Quốc Toàn

Trưởng khoa Dược

0984995033

khoaduoc.ttytvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung công tác dược; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

35

Lê Thuỳ Dung

Phó Trưởng Khoa Dược

0888336123

khoaduoc.ttytvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

36

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trưởng Khoa KSNK

01693522107

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung công tác kiểm soát nhiễm khuẩn toàn Trung tâm; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

37

Hoàng Lê Hiền

Trưởng  PKĐKKV  Chấn Hưng

0916417344

pkchanhungvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác khám chữa bệnh phù hợp cho nhân dân trong khu vực theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

38

Lê Thị Loan

Phó phụ trách PK ĐKKV Tân Cương

0973938130

pktancuongvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác khám chữa bệnh phù hợp cho nhân dân trong khu vực theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

39

Lê Văn Hưng

Trưởng cơ sở Methadone; Phó Trưởng khoa KSDB, HIV/AIDS,

0913906489

ksdbhvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung cơ sở Methadone; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc về công tác quản lý và điều trị bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

40

Nguyễn Văn Tuấn

Phó trưởng Cơ sở điều trị Methadone

0985412569

ksdbhvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng Cơ sở Methadone và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

41

Nguyễn Đức Tuấn

Trưởng khoa khoa KSDB, HIV/AIDS

0917379599

ksdbvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

42

Lê Đức Phương

Trưởng khoa YTCC, DD-TTGDSK

0888220379

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai thực hiện công tác YTCC và công tác TTGDSK trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

43

Tô Thị Hải Yến

Trưởng khoa CSSKSS

0987337826

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ, trẻ em trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

44

Văn Đức Hạnh

Trưởng Khoa ATVSTP

0917119022

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

45

Trần Tiến Quý

Phó Trưởng khoa ATVSTP

0985691795

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

46

Lê Phương

Trưởng phòng Dân số-KHHGĐ

0986974410

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai công tác Dân số-KHHGĐ trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề rathực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

47

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng Dân số-KHHGĐ

0988201086

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục