Giới thiệu các tổ chức

Trường THPT Lê Xoay

1. Tên cơ quan: Trường THPT Lê Xoay

 - Số điện thoại cố định:02113 839 489

 - Địa chỉ mail công vụ: c3lexoay@vimhphuc.edu.vn

 - Chức năng, nhiệm vụ: Dạy học

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Lê Văn Thức

- Số điện thoại: 0868854468

- Địa chỉ mail công vụ levanthuc.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Hiệu trưởng

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó

* Đồng Thị Hạnh

- Số điện thoại: 0961932863

- Địa chỉ mail công vụ: dongthihanh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên Môn

* Nguyễn Thị Minh Hương

- Số điện thoại: 0918277371

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthiminhhuong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động giáo dục

* Nguyễn Trần Quang

- Số điện thoại:0975036868

- Địa chỉ mail công vụ: nguyentranquang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm định  CLGD

* Vũ Thị Thái

- Số điện thoại: 0985013918

- Địa chỉ mail công vụ: vuthithai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Cơ sở vật chất

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên

 

 

* Nguyễn Thị Nga

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthinga.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Mơ

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthimo.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Trần Thị Thu Nga

- Địa chỉ mail công vụ: tranthithungac3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Dương Thị Khu

- Địa chỉ mail công vụ: duongthikhuc3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên -TTCM

* Đỗ Thị Lệ Thuỷ

- Địa chỉ mail công vụ: dothilethuy.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Phùng Thị Hồng Vân

- Địa chỉ mail công vụ: phungthihongvan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Ng. Thị Thuỳ Dung

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthithuydung.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Lê Thị Ngọc Mai

- Địa chỉ mail công vụ:lethingocmai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Lê Thị Hải Yến

- Địa chỉ mail công vụ: lethihaiyen.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Đặng Hữu Thịnh

- Địa chỉ mail công vụ: danghuuthinh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Thu Hiền

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthituhien.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Đặng Thị Thu Hường

- Địa chỉ mail công vụ: dangthithuhuong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Cao Thị Mai

- Địa chỉ mail công vụ: caothimai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

 

 

* Ng. Thị Thuý Mây

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthithuymay.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Trần T. Thanh Huyền

- Địa chỉ mail công vụ: trảthithanhhuyen.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Hưởng

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthihuong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Hà Thị Nam

- Địa chỉ mail công vụ: hathinamdia.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Vũ Thị Tuyết Minh

- Địa chỉ mail công vụ:vuthituyetminh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Phan Thị Trang

- Địa chỉ mail công vụ: phanthitrang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Phan Thị Lưỡng

- Địa chỉ mail công vụ: phanthiluong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Hà Thị Nam

- Địa chỉ mail công vụ: hathinamcd.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Trần Thị Hạnh

- Địa chỉ mail công vụ: tranthihanh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Mầu Trang Dung

- Địa chỉ mail công vụ:mautrangdung.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Lê Văn Hân

- Địa chỉ mail công vụ: levanhan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Hoàng Trọng Hùng

- Địa chỉ mail công vụ: hoangtronghung.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

 

 

* Phạm Thu Hường

- Địa chỉ mail công vụ: phamthuhuong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên, TTCM

* Nguyễn Thành Đạt

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthanhdat.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên, BT ĐTN

* Cao Văn Tuấn

- Địa chỉ mail công vụ: caovantuan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Lê Thị Thuý Hậu

- Địa chỉ mail công vụ: lethithuyhau.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Phan Duy Kiên

- Địa chỉ mail công vụphanduykien.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Phan Thị Bền

- Địa chỉ mail công vụ: phanthiben.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Quỳnh

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthiquynh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Hoàng Thị Mai

- Địa chỉ mail công vụ: hoangthimai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thu Giang

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthugiang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Đỗ Thị Hằng

- Địa chỉ mail công vụ: dothihang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Định

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthidinh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Vũ Văn Tĩnh

- Địa chỉ mail công vụ: vuvantinhc3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

 

 

* Nguyễn Thị Thông

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthithong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Lương Thị Thu Trang

- Địa chỉ mail công vụ:luongthithutrang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Phạm Thu Huyền

- Địa chỉ mail công vụ: phamthuhuyen.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn T. Liên Anh

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthilienanh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Ngân

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthingan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Luyến

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthiluyen.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Hoa

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthihoa.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Phan Thanh Vân

- Địa chỉ mail công vụ: phanthanhvan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Trần Thị Thu

- Địa chỉ mail công vụ: tranthithu.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Nguyệt

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthinguyet.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên.TTCM

* Nguyễn Thị Hương

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthihuongsinh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Tăng Văn Đại

- Địa chỉ mail công vụ: tangvandai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

 

 

* Bùi HuyTùng

- Địa chỉ mail công vụ: buihuytung.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Tuân

- Địa chỉ mail công vụ: nguyentuan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Lành

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthilanh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Bảng

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthibang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Văn Hà

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenvanha.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Bùi Hồng Quân

- Địa chỉ mail công vụ: buihongquan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Minh Tú

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenminhtu.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Thanh

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthithanh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên, TTCM

* Nguyễn Minh Hải

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenminhhai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên,TKHĐ

* Lê Thị Thái

- Địa chỉ mail công vụ: lethithai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Lê Thị Oanh

- Địa chỉ mail công vụ: lethioanh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Hằng

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthihang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

 

 

* Nguyễn Thị Phương Dịu

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenthiphuongdiu.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên, CT Công Đoàn

* Hoàng Thị Thu Hồng

- Địa chỉ mail công vụ: hoangthithuhong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Lê Thị Ngân

- Địa chỉ mail công vụ: lethingan.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Trần Thị Hải Yến

- Địa chỉ mail công vụ: tranthihaiyen.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Nguyễn Thị Thu Hà

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenha.030281@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Hoàng Thị Thoa

- Địa chỉ mail công vụ: hoangthithoa.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên

* Cù Thị Bích Sen

- Địa chỉ mail công vụ: cuthibichsen.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên

* Tô Thanh Huế

- Địa chỉ mail công vụ:tothanhhuec3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên - Văn thư

* Hoàng Anh Sơn

- Địa chỉ mail công vụ: hoanganhson.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên - Phụ trách thiết bị dạy học

* Nguyễn Trung Hoàng

- Địa chỉ mail công vụ: nguyentrunghoang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên, TT Văn Phòng

* Nguyễn Văn Tài

- Địa chỉ mail công vụ: nguyenvantai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên kế toán

Ngày đăng: 23/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục