CO QUAN TO CHUC KHAC

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện

1. Tên cơ quan: Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vĩnh Tường:

- Số điện thoại cố định: 02113 859 808

- Đại chỉ mail: tramthuyvinhtuong@gmail.com

1.1. Chức năng: Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vĩnh Tường là đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND huyện Vĩnh Tường về công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn huyện.

1.2. Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND huyện Vĩnh Tường trong việc triển khai các quy định của Pháp luật về chăn nuôi, thú y; các văn bản của cấp có thẩm quyền về chăn nuôi, thú y; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành về chăn nuôi, thú y trên địa bàn.

- Về lĩnh vực chăn nuôi

+ Huớng dẫn sản xuất chăn nuôi.

+ Quản lý giống vật nuôi.

+ Quản lý thức ăn chăn nuôi.

+ Môi trường chăn nuôi.

- Về lĩnh vực thú y

+ Phòng, chống dịch bệnh.

+ Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y.

+ Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (sau đây gọi là thuốc thú y) dùng trong thú y, trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho nhân viên thú y cấp xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi, thú y trên địa bàn.

- Quản lý, phối hợp quản lý, chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn.

- Thu, nộp phí, lệ phí thú y theo quy định.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các nhiệm vụ công tác được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng và UBND huyện phân công.

2. Ông: Đỗ Đức Tỉnh – Phó Trạm trưởng phụ trách:

- Số điện thoại: 0977 389 585

- Địa chỉ Email: ductinh021081@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Trạm. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, chủ tịch UBND huyện và Pháp luật về nhiệm vụ được giao.

3. Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Tường:

3.1. Bà: Lê Thị Thu Huyền Cán bộ Trạm

- Số điện thoại: 0983 516 015

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý dịch bệnh, công tác thú y thủy sản.

+ Phụ trách 09 xã, thị trấn: Bình Dương, Vân Xuân, Vũ Di, Ngũ Kiên, Tứ Trưng, Vĩnh Ninh, Yên Bình, Phú Đa, Tuân Chính.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trạm phân công.

3.2 Bà: Vũ Thị Hồng Nhung - Cán bộ Trạm

- Số điện thoại: 0982 740 384

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi.

+ Phụ trách 9 xã, thị trấn: Vĩnh Tường, Tam Phúc, Thượng Trưng, Tân Phú, Nghĩa Hưng, Lý Nhân, An Tường, Vĩnh Sơn, Cao Đại.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trạm phân công.

3.3 Bà: Đỗ Thị Thanh - Cán bộ Trạm

- Số điện thoại: 0978 142 060

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi, công tác chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.

+ Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện làm thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSTY, cơ sở ATDB.

+ Phối hợp thực hiện công tác Kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra VSTY.

+ Quản lý hồ sơ, ấn chỉ kiểm dịch; thanh quyết toán với Chi cục CN&TY tỉnh các nội dung liên quan đến công tác kiểm dịch, KSGM, kiểm tra VSTY.

+ Phụ trách 10 xã, thị trấn: Yên Lập, Tân Tiến, Đại Đồng, Kim Xá, Lũng Hòa, Bồ Sao, Việt Xuân, Thổ Tang, Vĩnh Thịnh, Chấn Hưng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trạm phân công.

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục