Giới thiệu các tổ chức

Chi Cục Thống kê huyện

            - Số điện thoại: 02113839339;

- Địa chỉ Email:......................................

1. Nguyễn Minh Vinh, Chi cục trưởng;

- Số điện thoại: 098 9737 875

- Địa chỉ Email: nmvinhvph@gso.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và các phần việc cụ thể như: Công tác Thanh tra; Công tác Thống kê Thi đua- khen thưởng; Công tác Tổ chức, cán bộ, đào tạo và tài chính, kê toán; Công tác Thống kê Tổng hợp, tài khoản quốc gia và văn phòng; Công tác Thống kê Nông -lâm nghiệp và thủy sản; Công tác Thống kê Công nghiệp và điều tra doanh nghiệp.

2. Phạm Hồng Thịnh, Phó chi cục trưởng;

- Số điện thoại: 098 7137 757;

- Địa chỉ Email: phthinhvph@gso.gov.vn

 

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Phương pháp chế độ Thống kê; Công tác Thống kê Dân số và lao động; Công tác Thống kê Xã hội và môi trường; Công tác Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư; Công tác thống kê Xuất nhập khẩu, vận tải, tổng mức và điều tra cá thể; Công tác Thống kê Giá.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

3.1 Vị trí và chức năng

- Chi cục Thống kê cấp huyện là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nuớc về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức các họat động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện báo cáo Thống kê tình hình kinh tế- xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở, các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

- Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện cung cấp.

- Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

- Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế- xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

- Phổ biến, tuyến truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế họach, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

- Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.

- Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê và các chế độ  chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng đựơc giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.

 

 

 

 

Ngày đăng: 04/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục