Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

I. CÁC THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ TTDS- KHHGĐ

1. Tên cơ quan: Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vĩnh Tường.

- Số ĐT: 02113.839.151

- Địa chỉ gmail công vụ: ttdskhhgd_vt

2. Họ tên chức danh đồng chí cấp trưởng: Lê Phương - Giám đốc

- Số điện thoại: 0986.974.410

- Địa chỉ mail công vụ: phuongl

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm DS-KHHGĐ.

3. Họ tên, nhiệm vụ các đồng chí cán bộ, chuyên viên:

* Họ và tên: Trần Thị Bình

- Số ĐT: 0169.743.9734

- Địa chỉ mail công vụ: binhtt2

- Lĩnh vực phụ trách: truyền thông

* Họ và tên: Đỗ Thị Quy

- Số ĐT: 0979.909.283

- Địa chỉ mail công vụ: quydt

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

* Họ và tên: Trần Thị Thu Phương

- Số ĐT: 0975.502.691

- Địa chỉ mail công vụ: phuongttt

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư

* Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng

- Số ĐT: 0961.246.444

- Địa chỉ mail công vụ: hangltt

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý kho dữ liệu điện tử.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm DS - KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS - KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Trung tâm DS -  huyện chịu sự quản lý toàn diện của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và các Trung tâm liên quan ở cấp tỉnh.

Trung tâm DS - KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS - KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS - KHHGĐ của trạm y tế xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, tổ dân phố.

Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS - KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục DS - KHHGĐ phân công.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, tổ dân phố.

Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS - KHHGĐ/SKSS.

Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, tổ dân phố.

Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ và Uỷ ban nhân dân huyện giao.

 

Ngày đăng: 15/06/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục