CO QUAN TO CHUC KHAC

Giới thiệu Kho bạc nhà nước huyện

1. Tên cơ quan: KBNN Vĩnh Tường

 - Số điện thoại cố định: 02113.839.040

 - Địa chỉ mail công vụ: khobacvinhtuong@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý quỹ ngân sách nhà; thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

 

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Trần Thị Hiền

- Số điện thoại: 0917.671.974

- Địa chỉ mail công vụ: hientt06@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó: Chu Thị Lý

- Số điện thoại: 0915.416.757

- Địa chỉ mail công vụ: lyct01@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên :

1- Nguyễn Trần Quân 

- Số điện thoại: 0971.898.878

- Địa chỉ mail công vụ: quannt01@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng

2- Phí Thị Quỳnh Liên

- Số điện thoại: 0914.786.646

- Địa chỉ mail công vụ: lienptq@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao dịch viên

3- Nguyễn Thế Vượng

- Số điện thoại: 0388668333

- Địa chỉ mail công vụ: vuongnt01@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao dịch viên

4- Lê Thị Duyên

- Số điện thoại: 0977647189

- Địa chỉ mail công vụ: duyenlt05@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao dịch viên

5- Phạm Thị Thu Trang

- Số điện thoại: 0985.323.368

- Địa chỉ mail công vụ: trangptt02@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao dịch viên

6- Nguyễn Thị Hồ

- Số điện thoại: 0986602457

- Địa chỉ mail công vụ: hont01@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao dịch viên

7- Trần Thị Thanh Nga

- Số điện thoại: 0918235584

- Địa chỉ mail công vụ: ngatt14@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao dịch viên

8- Trương Huy Thành

- Số điện thoại: 0977308037

- Địa chỉ mail công vụ: thanhth@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao dịch viên

9- Nguyễn Ngọc Khánh

- Số điện thoại: 0912.476.502

- Địa chỉ mail công vụ:

- Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ

10- Nguyễn Văn Bình

- Số điện thoại: 0986590175

- Địa chỉ mail công vụ:

- Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục