Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp

1. Tên cơ quan: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Vĩnh Tường.

- Số điện thoại: 02113 700 464

- Địa chỉ email: ttptccn_vt@vinhphuc.gov.vn

2.  Giám đốc: Đàm Hữu Tuấn

- Số điện thoại: 0963.930.486

- Địa chỉ Email: tuanqldavt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành chung các công việc của cơ quan.

3. Phó giám đốc: Nghiêm Xuân Lâm

- Số điện thoại: 0936.334.778

- Địa chỉ Email: khongtu1983@gmail.com

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực hành chính của cơ quan.

4.  Phó giám đốc: Nguyễn Hồng Vương

- Số điện thoại: 0915.658.179

- Địa chỉ Email: vuongnh@vinhphuc.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật của cơ quan.

5. Họ tên, nhiệm vụ các đồng chí cán bộ, chuyên viên

*  Lê Minh Quang

- Số điện thoại: 0975798989

- Địa chỉ Email: quanglm.ubndvt@gmail.com

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới cụm công nghiệp.

*  Nguyễn Mạnh Hùng

- Số điện thoại: 01632565889

- Địa chỉ Email: nguyenhung156vp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới Nhà máy nước sạch và làm thủ quỹ cơ quan.

 Bùi Tuấn Long

- Số điện thoại: 0916840969

- Địa chỉ Email: tuanlongctvt@gmail.com

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới lĩnh vực điện, nước.

*  Tô Thị Thúy Huyền

- Số điện thoại: 0976957798

- Địa chỉ Email: thuyhuyen.tc@gmail.com

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới lĩnh vực kế toán.

6. Chức năng nhiệm vụ :

- Làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung trong cụm công nghiệp do ngân sách các cấp đầu tư khi không có doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng; tổ chức quản lý hoạt động các Cụm công nghiệp theo quy định pháp luật về đầu tư cụm công nghiệp và quy chế quản lý của từng Cụm công nghiệp.

- Lập và quản lý quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong Cụm công nghiệp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các Cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch, dự toán, thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Vận động đầu tư, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; làm đầu mối trong việc hướng dẫn giúp các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư vào cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dựa án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

- Thu phí hạ tầng theo quy định Nhà nước; tổ chức các dịch vụ có thu phí như vệ sinh môi trường, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, giới thiệu quảng bá sản phẩm, quảng cáo thượng hiệu …trong các Cụm công nghiệp để phục vụ cho việc quản lý, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

- Cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đầu tư xây dựng nhà xưởng trong Cụm công nghiệp để cho thuê hoặc bán cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn có cụm công nghiệp trong việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của doanh nghiệp theo quy định; quản lý lao động, an toàn lao động, đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường, chấp hành các chính sách, pháp luật Nhà nước; giải quyết các tranh chấp trong Cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện thi công xây dựng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt và tiến độ xây dựng.

- Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng trong Cụm công nghiệp và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ viên chức, người lao động, quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng giao thông công cộng trên địa bàn huyện, do huyện làm chủ đầu tư.

- Quản lý các chợ do UBND huyện làm chủ đầu tư.

- Quản lý Nhà máy nước và hệ thống cung cấp nước sạch.

- Quản lý đô thị, hệ thống cây xanh do huyện đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

 

Ngày đăng: 26/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục