PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

 

  Tên cơ quan: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Tường:

- Số điện thoại: 0211.3839.149

- Địa chỉ mail: pgdvinhtuong@vinhphuc.edu.vn hoặc giaoducdaotao_vt@vinhphuc.gov.vn

-  Chức năng, nhiệm vụ:

 + Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:

- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

- Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường Trung học cơ sở; trường Tiểu học; trường Mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan  trình Chủ tịch UBND huyện: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường Trung học cơ sở; trường Tiểu học; cơ sở giáo dục Mầm non; Trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

+ Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

+ Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

+ Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu với UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật CB, CC, VC ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện có hành vi vi phạm pháp luật.

+ Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch và triển khai làm quy trình trình Chủ tịch UBND huyện quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

+ Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

+ Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

+ Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

I. Trưởng phòng: Phan Quốc Hào

Số điện thoại:  0904.285.170

Địa chỉ mail công vụ: haopq@vinhphuc.gov.vn

II. Các Phó trường phòng :

1. Phó trưởng phòng Kim Thị Hồng Yến:

- Số điện thoại: 0988373676

 - Địa chỉ mail công vụ: yenkth2@vinhphuc.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực:

1.1. Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Tiểu học; chính trị tư tưởng; giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập; chỉ đạo thực hiện cuộc vận động đời sống văn hóa, xây dựng văn hóa công sở; pháp chế, cải cách thủ tục hành chính. Hội cựu giáo chức và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện.

 

1.2. Trực tiếp phụ trách: Giáo dục Tiểu học; chỉ đạo trường Tiểu học TT Vĩnh Tường; phụ trách địa bàn các xã, thị trấn thuộc: Cụm chuyên môn số 4, 5, 6; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Phó Trưởng phòng phụ trách phân công.

2.Phó trưởng phòng Dương Xuân Tiến

- Số điện thoại: 0982.114.338

- Địa chỉ Email: tiendx2@vinhphuc.gov.vn

  - Phụ trách các lĩnh vực:

2.1. Phụ trách phòng GD&ĐT:

Có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của phòng GD&ĐT theo chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của phòng GD&ĐT và các quy định hiện hành của nhà nước; chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện và pháp luật về quá trình chỉ đạo, điều hành của phòng GD&ĐT huyện.

 

2.2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính; tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra; Văn phòng; Giáo dục Mầm non; Giáo dục THCS; Tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại; thi đua khen thưởng; xây dựng Nông thôn mới (các tiêu chí liên quan đến ngành GD&ĐT); theo dõi thực hiện các Đề án: Phát triển GD&ĐT, phân luồng học sinh sau TN THCS; công tác bảo hiểm xã hội cho CB, GV, NV toàn ngành; giáo dục quốc phòng an ninh. Phối hợp Liên đoàn Lao động huyện thực hiện công tác Công đoàn; chỉ đạo trường Mầm non Liên Cơ Vĩnh Tường, trường THCS Vĩnh Tường và các điểm trường chất lượng cao cấp THCS; phụ trách địa bàn các xã, thị trấn thuộc: Cụm chuyên môn số 1, 2, 3.

III. Cán bộ, nhân viên cơ quan:

1.  Ông Lương Anh Điệp:

Giúp lãnh đạo phòng tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ:Thường trực tiếp dân; tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Tham mưu: Tổng hợp công tác kiểm tra các cấp học; Cơ sở vật chất các cấp học; theo dõi công tác khuyến học;chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng của các xã, thị trấn.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

2. Đ/c Văn Đăng Đức Hùng- Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ

 - Số điện thoại:0983109125

- Địa chỉ công mail vụ:hungvdd@vinhphuc.gov.vn

  -Phụ trách các lĩnh vực:

- Chịu trách nhiệm chung và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của tổ nghiệp vụ;

- Chịu trách nhiệm tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cấp THCS;

- Xây dựng, dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết năm học;

- Tổng hợp báo cáo trường chuẩn Quốc gia 3 cấp học;

- Theo dõi phong trào giáo dục các trường trên địa bàn các xã, thị trấn (Phú Thịnh, Lý Nhân, Tuân Chính,Thượng Trưng, Thổ Tang, Vĩnh Sơn);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng phân công.

3. Đ/c : Đỗ Văn Hùng –Cán bộ nghiệp vụ

- Số điện thoại:0915253381

- Địa chỉ công mail vụ:hungdv(@vinhphuc.gov.vn

-Phụ trách các lĩnh vực:

- Tham mưu triển khai công tác kiểm tra toàn ngành (*);

- Tổng hợp thi đua các cấp học (*);

- Tiếp nhận đơn thư, khiếu nại và tham mưu lãnh đạo phòng giải quyết các phản ánh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo gửi đến phòng GD&ĐT.

- Thực hiện công tác pháp chế (*);

- Tham mưu triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Tham mưu triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Theo dõi phong trào giáo dục các trường trên địa bàn các xã, thị trấn (Bình Dương, Vân Xuân; Vũ Di; TT Vĩnh Tường,TT Tứ Trưng);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng phân công.

4. Đ/c Nguyễn Hồng Long- Cán bộ nghiệp vụ

- Số điện thoại:0948202919

- Địa chỉ mail công  vụ:longnh@vinhphuc.gov.vn

  -Phụ trách các lĩnh vực:

- Chịu trách nhiệm tham mưu và triển khai các lĩnh vực liên quan đến cấp TH;

- Tổng hợp và viết các báo cáo liên quan các lĩnh vực chung của cả 3 cấp học;

- Công tác sáng kiến kinh nghiệm của toàn ngành.

- Công tác công nghệ thông tin.

- Theo dõi phong trào giáo dục các trường trên địa bàn các xã, thị trấn

( Yên Lập, Việt Xuân, Bồ Sao, Lũng Hòa, Cao Đại, Tân Cương).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng phân công.

5. Đ/c Nguyễn Thị Bảy - Cán bộ nghiệp vụ

- Số điện thoại:0986591588

- Địa chỉ công mail vụ: baynt3@vinhphuc.gov.vn

-Phụ trách các lĩnh vực:

 

- Chịu trách nhiệm tham mưu và triển khai các lĩnh vực liên quan đến cấp Mầm non;

- Theo dõi phong trào giáo dục các trường trên địa bàn các xã, thị trấn (Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng phân công.

6. Đ/c Nguyễn Đức Toàn- Cán bộ nghiệp vụ

- Số điện thoại:0989691161

- Địa chỉ mail công vụ: toannd3@vinhphuc.gov.vn

  -Phụ trách các lĩnh vực:

- Tham mưu, phối hợp với CB NV các cấp học triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm định đánh giá chất lượng các nhà trường, khảo sát ngẫu nhiên chất lượng học sinh theo yêu cầu và quy định của các cấp quản lý; phối hợp các thành viên tổ nghiệp vụ để viết báo cáo tiêu chí về công tác KT&KĐCL cuối năm học (*

- Tham mưu triển khai, theo dõi công tác khuyến học;

- Tham mưu triển khai công tác phổ cập xóa mù chữ toàn ngành theo Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT;

- Tham mưu thực hiện triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

- Phụ trách môn ngoại ngữ liên quan đến các GV và học sinh cấp MN, TH, THCS.

- Theo dõi phong trào giáo dục các trường trên địa bàn các xã, thị trấn

( Ngũ Kiên, Tam Phúc, Phú Đa; Vĩnh Ninh,Vĩnh Thịnh, An Tường);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng phân công.

7. Đ/c: Nguyễn Trung Hà- Tổ trưởng hành chính

- Số điện thoại:0983890796

- Địa chỉ mail công vụ: hant14@vinhphuc.gov.vn

-Phụ trách các lĩnh vực:

-                   Tham mưu triển khai các hoạt động của tổ hành chính;

- Tham mưu triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục;

- Tham mưu triển khai công tác tổ chức cán bộ;

-  Phối hợp với CB NV các cấp học tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp hàng năm theo quy định và tổng hợp duyệt kế hoạch tại Sở GD&ĐT(*); Tập hợp các số liệu thống kê của phòng qua từng năm học; dự thảo các báo cáo định kỳ gửi UBND huyện; làm công tác tổ chức hội nghị của ngành;

- Trưởng tự vệ cơ quan; Công tác dự bị động viên, tuyển quân toàn ngành;

- Tham mưu triển khai giải quyết chế độ nghỉ hưu cho CB, GV, NV cấp Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ, kế toán duyệt dạy giờ các cấp học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng phân công.

8. Đ/c: Văn Đức Chính - Cán bộ

          -Số điện thoại:0915189265

- Địa chỉ mail công vụ: chinhvd @vinhphuc.gov.vn

  -Phụ trách các lĩnh vực:

  - Tham mưu xây dựng biên chế qũy tiền lương 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Tham mưu triển khai công tác nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo, thăng hạng viên chức;

- Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ, tổ chức duyệt dạy giờ các cấp học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, các phó trưởng phòng phân công.

9. Đ/c: Lê Thị Kim Dung- Cán bộ

   - Số điện thoại: 0966327678

   - Địa chỉ mail công vụ:dunglthk @vinhphuc.gov.vn

 - Địa chỉ mail công vụ: chinhvd @vinhphuc.gov.vn

- Làm kế toán ngân sách huyện;

- Kế toán Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học huyện;

- Tổng hợp, theo dõi tiền ăn trưa của học sinh 3, 4, 5 tuổi;

- Tổng hợp, theo dõi kinh phí hỗ trợ chi phí học tập của 3 cấp học;

- Duyệt quyết toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ, tổ chức duyệt dạy giờ các cấp học.

- Theo dõi quản lý tài sản của phòng Giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, các phó trưởng phòng phân công.

10. Bà Đàm Mỹ Linh – Cán bộ:

  - Số điện thoại: 0966327678

  - Địa chỉ mail công vụ:linhlthk @vinhphuc.gov.vn 

  - Lĩnh vực phụ trách:

- Tổng hợp, theo dõi giao kinh phí cho 3 cấp học,

- Tổng hợp, theo dõi kinh phí cho trẻ khuyết tật 3 cấp học;

- Tổng hợp theo dõi miễn, giảm, hỗ trợ học phí cấp Mầm non;

- Duyệt quyết toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ, tổ chức duyệt dạy giờ các cấp học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, các phó trưởng phòng phân công.

11. Đ/c: Bùi Quang  Thiện- Cán bộ

- Số điện thoại: 0915195165

- Địa chỉ mail công vụ: thienbq @vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vục phục trách:

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo công tác quản lý tài chính của toàn ngành;

- Thực hiện công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động các nguồn lực xã hội(*);

- Thực hiện công tác tăng cường cơ sở vật chất và quy hoạch mạng lưới trường lớp, thiết bị dạy học (*);

- Thực hiện tổng hợp, theo dõi quản lý tài chính 3 cấp học, chịu trách nhiệm duyệt quyết toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ, tổ chức duyệt dạy giờ các cấp học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, các phó trưởng phòng phân công.

12. Đ/c: Phan Bá Hùng - Cán bộ

- Số điện thoại: 0984940831

- Địa chỉ mail công vụ: hungpb @vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vục phục trách:

- Thủ quỹ phòng GD&ĐT;

- Thủ quỹ Hội khuyến học huyện;

- Tham mưu triển khai công tác nội vụ và hành chính của cơ quan;

- Phối hợp triển khai hoạt động đoàn, đội trong trường học;

- Thư ký các Hội nghị của phòng GD-ĐT, Hội nghị Hiệu trưởng các cấp học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, các phó trưởng phòng phân công.

13. Bà Lê Thị Tuyên - Cán bộ văn thư

- Số điện thoại : 0973613304

- Địa chỉ mail:

- Công tác Văn thư: Vào sổ các loại công văn, quản lý, bảo quản con dấu, gửi công văn, đánh máy các văn bản;

- Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, các phó trưởng phòng phân công.

14. Bà Cao Thị Năm-

 Cán bộ:

- Số điện thoại: 0973370102

- Địa chỉ mail:caothinam1983@gmail.com

- Lấy các thông tin trên mạng vào 9h; 14 giờ hàng ngày;

- Phô tô tài liệu cho cơ quan và quản lý máy Phô tô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục