Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

  

Số điện thoại: 0211.3859.298 hoặc 0211.3859.599

Email: daittvt.vinhphuc@gmail.com hoặc daitruyenthanh_vt@vinhphuc.gov.vn

 

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1.1 Chức năng:

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Tường (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện; quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng VH&TT và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trung tâm thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh; sự nghiệp văn hóa - thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện.

Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn;

3. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh; các bản tin, phóng sự truyền hình phát trên sóng của Đài PT-TH tỉnh;

4. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, lý luận chính trị và đạo đức cách mạng;

5. Tham mưu với UBND huyện và tham gia ý kiến với cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn;

6. Chủ trì, vận hành, tham mưu UBND huyện các giải pháp tuyên truyền, phát triển Cổng Thông tin – GTĐT huyện, đảm bảo tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Tường trên mạng Internet.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan, câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật... Tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu TDTT, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp luyện tập cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;

8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân theo quy định của pháp luật;

9. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, TDTT;

10. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

11. Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

 12. Thực hiện một số nhiêm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

II. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

1. Ông: Trương Trọng Hùng - Giám đốc:

Số điện thoại: 02116.516.555

 Email: truongtronghungvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở VH - TT&DL, Sở TT-TT, Đài PTTH tỉnh, Trung tâm VH tỉnh về mọi hoạt động của trung tâm; chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Trung tâm VH-TT - TT huyện.

 

2. Ông Nguyễn Hồng Cầu – Phó Giám đốc:

Số điện thoại: 0915.189.288

Email: nguyenhongvt@gmail.com. Thư công vụ: caunh@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin - GTĐT huyện.

Giúp Giám đốc điều hành các công việc sau:

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, định hướng nhiệm vụ tuyên truyền hàng tháng, hàng quý và năm của cơ quan. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin – GTĐT huyện theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đúng định hướng tuyên truyền của huyện; tham mưu các giải pháp củng cố đội ngũ cộng tác viên;

- Phụ trách điều hành 02 Tổ:  Tổ Biên tập – Phóng viên và Tổ Kỹ thuật và Truyền thanh cơ sở; phân công công việc cho thành viên hàng ngày;

-  Phụ trách tổng thể hoạt động Cổng Thông tin - GTĐT huyện. Chịu trách nhiệm ký, duyệt cuối cùng, đảm bảo về chất lượng nội dung, hình thức  các tin, bài, ảnh, panơ, phóng sự trước và sau khi đăng tải trên Cổng; chịu trách nhiệm về việc dự toán chi trả nhuận bút, thù lao cho thành viên Ban Biên tập, Tổ giúp việc Ban Biên tập theo quy định;

- Chịu trách nhiệm về ký, duyệt, đảm bảo chất lượng nội dung các chương trình phát thanh hàng ngày, tín hiệu phát sóng trên hệ thống truyền thanh toàn huyện do Tổ Biên tập - Phóng viên và Tổ Kỹ thuật & Truyền thanh cơ sở trình duyệt khi Giám đốc ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm chung về chất lượng, hiệu quả các tin, phóng sự truyền hình tuyên truyền trên Đài PTTH Vĩnh Phúc do Tổ Biên tập – Phóng viên thực hiện, đảm bảo tính thời sự, có chất lượng về nội dung và hình ảnh khi Giám đốc ủy quyền;

- Cùng Giám đốc, các Phó Giám đốc tham mưu UBND huyện kiện toàn bộ máy và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của đài truyền thanh huyện đến các đài phát thanh xã, thị trấn nhằm đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền. Tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình và Cổng Thông tin – GTĐT huyện (nếu có);

- Chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất các công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách cho Giám đốc Trung tâm;

- Ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách khi Giám đốc ủy quyền;

- Trực tiếp phụ trách công tác hợp đồng và nội dung quảng cáo trên sóng phát thanh và Cổng Thông tin – GTĐT huyện (nếu có);

- Cùng tập thể lãnh đạo bàn giải pháp lãnh đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch;

- Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện; thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

  3. Ông Hoàng Ngọc Thu  - Phó Giám đốc:

- Số điện thoại: 0983.291.708

- Email: hoangthuttvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Thể dục thể thao, tuyên truyền lưu động.

Giúp Giám đốc điều hành các công việc sau:

- Chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo công việc liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao với Giám đốc Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật.

Phụ trách điều hành 01 Tổ: Tổ Thể dục Thể thao;

- Trực tiếp điều hành nghiệp vụ công tác thể dục, thể thao và các dịch vụ về thể dục, thể thao của Trung tâm; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện và báo cáo các công việc liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền lưu động, thể dục thể thao được phân công phụ trách;

- Tổng hợp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, CCVC, người lao động, và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

- Ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách khi Giám đốc ủy quyền;

 - Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện; thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 4. Bà: Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Giám đốc:

 - Số điện thoại: 0983.026.986

 - Email:

         - Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa, văn nghệ.

         * Giúp Giám đốc điều hành các công việc sau:

           - Điều hành nghiệp vụ văn hóa quần chúng (bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, trưng bày triển lãm, các lớp năng khiếu...) và điều hành các dịch vụ về văn hóa.

- Phụ trách công tác 01 Tổ: Tổ Tuyên truyền trực quan, văn hóa, văn nghệ;

- Nghiên cứu nhu cầu và tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, xây dựng các đội nghệ thuật quần chúng, các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật, biên soạn, in ấn các tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phương pháp công tác văn hóa, văn nghệ cho cán bộ nhà văn hóa xã, phường, thị trấn.

 - Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện; thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

          III. Các cán bộ, nhân viên thuộc các tổ nghiệp vụ cơ quan:              

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email công vụ

Lĩnh vực phụ trách

1

Hoàng Thị Bích Thảo

0984995047

 

Tổ trưởng Tổ Hành chính

2

Trần Đình Quân

0988944155

quantd@vinhphuc.gov.vn

Tổ trưởng Tổ BT - PV, CNTT

3

Bạch Thị Lợi

0948193015

 

Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền

4

Vũ Văn Xoi

0963206333

 

Tổ trưởng Tổ Thể dục thể thao

5

Phạm Trung Hiếu

0945116685

hieupt@vinhphuc.gov.vn

Nhóm trưởng Nhóm PV

6

Lê Thị Tâm

0868287999

tamlt4@vinhphuc.gov.vn

Nhóm trưởng Nhóm CNTT

7

Đào Thị Thanh Huyền

0944568567

huyendtt@vinhphuc.gov.vn

Nhóm trưởng Nhóm KT-TTCS

8

Nguyễn Kiều Trang

01235353088

trangnk@vinhphuc.gov.vn

Thành viên nhóm Phóng viên

9

Nguyễn Thị Hoài Thu

0989892779

thunth@vinhphuc.gov.vn

Thành viên nhóm Phóng viên

10

Nguyễn Trung Thành

0968813969

thanhnt@vinhphuc.gov.vn

Thành viên nhóm Phóng viên

11

Lê Quảng Đại

0979929115

dailq@vinhphuc.gov.vn

Thành viên nhóm KT – TTCS

12

Nguyễn Quốc Chính

0987039206

chinhnq@vinhphuc.gov.vn

Thành viên nhóm KT – TTCS

13

Nguyễn Thị Huyền

0966243456

 

Thành viên tổ Hành chính

14

Hoàng Thị Mai Duyên

 01665804929

 

Thành viên tổ Tuyên truyền

15

Đào Thị Hồng Xuân

01664467084

xuandth@vinhphuc.gov.vn

Thành viên tổ Hành chính

16

Hoàng Thị Hằng

01683937369

hanght@vinhphuc.gov.vn

Thành viên tổ Hành chính

17

Nguyễn Quốc Viện

01258564029 

 

Thành viên tổ Hành chính

18

Lương Đức Lâm

0986227793

 

Thành viên tổ Hành chính

           

 

 

 

Ngày đăng: 25/05/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục