BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Hội Liên hiệp Phụ nữ

1.   Tên cơ quan: Hội LHPN huyện Vĩnh Tường

- Số điện thoại cố định: 02113.839.076

- Địa chỉ Email: hoilhpnvinhtuong.vinhphuc@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Chức năng:

1.  Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

2. Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5.  Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

 

1. Chủ tịch Hội: 

- SĐT: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, BTV, BCH về hoạt động phong trào và công tác Hội phụ nữ.

- Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 3 “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân”.

 

 2. Các Phó Chủ tịch:

Đồng chí Trương Việt Hà

- SĐT: 0984.022.586

- Địa chỉ Emai: hahoipnvt@gmai.com

- Lĩnh vực phụ trách : Làm nhiệm vụ thường trực, giúp chủ tịch chuẩn bị nội dung, triệu tập các cuộc họp của Hội, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, 6 tháng, quý trình BTV, BCH, tổng hợp báo cáo sơ, tổng kết và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách, thay mặt đồng chí Chủ tịch Hội điều hành giải quyết công việc khi đồng chí Chủ tịch Hội đi vắng.

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện  Nhiệm vụ 2 Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phụ trách cụm 2.

 Đồng chí Phan Thị Hạnh

- SĐT: 0984.535.365

- Địa chỉ Email: Hanhhdvt77@gmai.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phong trào; nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp phụ nữ, tham mưu triển khai, tổ chức chỉ đạo các phong trào chung của huyện; tổng hợp báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi công tác tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng của Hội.

 - Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước; Cuộc vận động của Hội và Nhiệm vụ 1 “Tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc ; phụ trách cụm 3.

 

3. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

Đồng chí Bùi Thị Thu Hương- UVBTV, cán bộ Hội LHPN huyện

Số điện thoại: 0948.030.323

Địa chỉ Email: buithithuhuong.pnvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu cho BTV, BCH về hoạt động phong trào và công tác Hội phụ nữ của huyện; tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động phong trào phụ nữ hàng tháng, soạn thảo một số công văn, báo cáo; theo dõi, ghi nghị quyết họp cơ quan. Cùng đống chí Phan Thị Hạnh theo dõi cụm 3, nhiệm vụ 1.

Đồng chí Trịnh Bích Huệ - UVBCH, cán bộ Hội LHPN huyện

Số điện thoại: 0984.291.876

Địa chỉ Email: huetrinh1984@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu cho BTV, BCH về hoạt động phong trào và công tác Hội phụ nữ của huyện; soạn thảo một số công văn, báo cáo; làm nhiệm vụ kế toán của cơ quan. Theo dõi cụm 1, nhiệm vụ 3.

Đồng chí Lê Thị Phượng - UVBCH, cán bộ Hội LHPN huyện

Số điện thoại: 0974.730.512

Địa chỉ Email: lephuong512.@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu cho BTV, BCH về hoạt động phong trào và công tác Hội phụ nữ của huyện; phụ trách công tác văn phòng, văn thư của Hội; soạn thảo một số công văn, báo cáo; làm nhiệm vụ thủ quỹ của cơ quan. Cùng đống chí Trương Việt Hà theo dõi cụm 2, nhiệm vụ 2.

 

 

Ngày đăng: 20/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục