Giới thiệu các tổ chức

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 Số điện thoại: 02113.839.076

 Địa chỉ Email: hoilhpnvinhtuong.vinhphuc@gmail.com

 1. Chủ tịch Hội : 

- SĐT: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, BTV, BCH về hoạt động phong trào và công tác Hội phụ nữ.

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nhiệm vụ 5, Nhiệm vụ 6 và công tác kiểm tra của Hội.

 

 2. Các Phó Chủ tịch:

* TRƯƠNG VIỆT HÀ

- SĐT: 0984.022.586

- Địa chỉ Emai: hahoipnvt @gmai.com

- Lĩnh vực phụ trách : Làm nhiệm vụ thường trực, giúp chủ tịch chuẩn bị nội dung, triệu tập các cuộc họp của Hội, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, 6 tháng, quý trình BTV, BCH, tổng hợp báo cáo sơ, tổng kết và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách, theo dõi công tác tài chính của Hội; thay mặt đồng chí Chủ tịch Hội điều hành giải quyết công việc khi đồng chí Chủ tịch Hội đi vắng.

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện  Nhiệm vụ 2 và Nhiệm vụ 3,

 

 * PHAN THỊ HẠNH

- SĐT: 0948.617.595

- Địa chỉ Email: Hanhhdvt77@gmai.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phong trào; nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp phụ nữ, tham mưu triển khai, tổ chức chỉ đạo các phong trào chung của huyện; tổng hợp báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi công tác tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng của Hội.

 - Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động của Hội và Nhiệm vụ 1, Nhiệm vụ 4.

 

 

4. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Chức năng:

1.  Đại diện chăm lo, bào vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

2. Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

  Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5.  Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Ngày đăng: 04/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục