PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Phòng Văn hóa & Thông tin

            Phòng Văn hóa và Thông tin

            Số điện thoại: 02113.839.082

            Địa chỉ Email: phongvhttvinhtuong@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Trưởng phòng: PHÍ VĂN LIỆU

  Điện thoại cố định: 02113. 839.116

- Số điện thoại: 0979.901.891

- Địa chỉ Email: philieulx@gmail.com

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, điều hành, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động của cơ quan; làm chủ tài khoản cơ quan.

Chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông về công tác xây dựng, công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm của ngành Văn hóa - Thông tin trên địa bàn huyện.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, Đề án phát triển Văn hóa- Thông tin giai đoạn 2016- 2020; Đề án phát triển Du lịch huyện Vĩnh Tường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Sách Địa chí Vĩnh Tường; công tác quy hoạch, xây dựng NVH, SVĐ xã, thôn theo Nghị quyết HĐND tỉnh và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: di sản văn hóa; du lịch; gia đình; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; thư viện; xây dựng GĐVH, LVH, ĐVVH.

Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận; sắp xếp bố trí công chức, viên chức và lao động theo cơ cấu, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ; triển khai công tác cải cách hành chính; thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chỉ đạo, xây dựng báo cáo tổng kết năm, báo cáo chuyên đề về lĩnh vực quản lý của Phòng. Báo cáo công tác Văn hoá - Thông tin với Huyện uỷ, UBND huyện, với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Tổ chức, chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực văn hoá - thông tin; chỉ đạo công tác văn hóa- thông tin các xã cụm phía Bắc.

Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao.

 

2. Phó trưởng phòng: KIM VĂN HÙNG

            Số điện thoại: 0984.215.258

            Địa chỉ Email: hungkmanh@gmail.com

            - Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng và phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu, đề xuất về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm của ngành Văn hóa - Thông tin trên địa bàn huyện.

Phụ trách, theo dõi công tác xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng NVH, SVĐ xã, thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; theo dõi, tổng hợp kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện cho NVH, SVĐ xã, thôn; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về Xây dựng Nông thôn mới (thuộc lĩnh vực văn hóa).

Phụ trách công tác Thư viện, quản lý nhà nước về di sản văn hóa; du lịch.

Trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động đền liệt sỹ huyện Vĩnh Tường.

Thực hiện báo cáo công tác tuần, báo cáo tháng, báo cáo chuyên đề, các văn bản thuộc lĩnh vực công tác gia đình, xây dựng đời sống văn hóa…về lĩnh vực quản lý của Phòng và lĩnh vực được phân công; tổng hợp các số liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tham mưu, tổ chức quản lý nhà nước các hoạt động phát thanh, truyền thanh, Cổng thông tin- GTĐT trên địa bàn.

Tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực văn hoá - thông tin; chỉ đạo công tác văn hóa- thông tin các xã, thị trấn cụm trung tâm.

Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện, các hội nghị và các nhiệm vụ khác khi được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thủ trưởng cơ quan phân công.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng.

1.1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn.

1.2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; in ấn, xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh…

2.2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; Hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh…Chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, chống bạo lực gia đình.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2.5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật; giúp UBND huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh; quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

2.6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của Phòng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn. Phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào VHVN, TDTT, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện theo quy định của Nhà nước.

2.7. Theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông và các nhiệm vụ thuộc chuyên môn của Phòng.

2.8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

2.9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, các điểm vui chơi giải trí công cộng, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở; việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

2.10. Tham mưu, tổ chức quản lý Nhà nước các hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao của Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện theo sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.

2.11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND; Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

2.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

Ngày đăng: 22/05/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục