BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

 

1. Tên cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Tường

- Số điện thoại: 0211 .3 .839.261

- Địa chỉ Email: ubkthuyenuyvinhtuong@gmail.com

* Chức năng.

-  Là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy.

 * Nhiệm vụ.

- Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điểu lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

- Sơ, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành luật đảng trong đảng bộ; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cấp dưới.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Huyện ủy; chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Huyện ủy.

  

2. Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Đ/c Nguyễn Phương Nam

- Số điện thoại bàn: 0211 3 889 315; Di động: 0985.711.983

- Địa chỉ Email: Nguyennam711@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về mọi hoạt động của UBKT Huyện ủy; chủ trì các công việc của UBKT Huyện ủy; theo dõi một số Đảng bộ trực thuộc theo quyết định của Huyện ủy.

 3. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Đ/c Cao Thu Minh

- Số điện thoại di động: 0964.736.986

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm về phần việc được phân công, cùng Thường trực UBKT điều hành chung của UBKT, giải quyết công việc khi Chủ nhiệm đi công tác; theo dõi một số chi, đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm UBKT phân công.

 

4. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Đ/c Phan Thị Hạnh

- Số điện thoại: 0984.535.365

- Địa chỉ Email: hanhhdvt77@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm về phần việc được phân công, cùng Thường trực UBKT điều hành chung của UBKT, giải quyết công việc khi Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực đi công tác; theo dõi một số chi,  đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm UBKT phân công.

 

5. Đ/c Cao Đắc Thọ- Ủy viên UBKT Huyện ủy

- Số điện thoại di động: 0385.752.689

- Địa chỉ Email: caodactho.ubkthu@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Theo dõi một số đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT phân công.

 

6. Đ/c Lê Thị Quỳnh Lan- Ủy viên UBKT Huyện ủy

- Số điện thoại di động: 0977.318.878

- Địa chỉ Email: quynhlanhuvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Theo dõi một số đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT phân công.

 

7. Đ/c Lê Thị Hạnh- Cán bộ  UBKT Huyện ủy

- Số điện thoại di động: 0976.139.855

- Địa chỉ Email: hanhvtvp89@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Thường trực cơ quan; Tiếp nhận văn bản, tài liệu, đơn thư gửi đến hằng ngày; tổng hợp đơn thư  báo cáo cấp trên theo yêu cầu; thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo cấp trên theo yêu cầu; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT phân công.

Trên đây là thông tin bổ sung của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy./.

 

 

Ngày đăng: 11/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục