CO QUAN TO CHUC KHAC

Giới thiệu về Hội khuyến học

 

1. Số điện thoại: 0211.3780.074 

Địa chỉ Email: khuyenhocvt01@gmail.com.  

 

2. CHỦ TỊCH HỘI: LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG

          - Số điện thoại: 0211.3839.078

          - Địa chỉ Email: trunglnt@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách:

          + Chủ tịch Hội khuyến học phụ trách chung.

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH HỘI: PHAN QUỐC HÀO

- Số điện thoại: 0904.285.170

- Địa chỉ Email: haopq@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phó chủ tịch, thường trực Hội, chịu trách nhiệm trước chủ tịch điều hành mọi hoạt động của Hội khuyến học Vĩnh Tường.

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI: PHÙNG VĂN XUÂN

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phó chủ tịch, chịu trách nhiệm trước chủ tịch điều hành mọi hoạt động của Hội khuyến học Vĩnh Tường.

 

4. CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ:

- Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp vơi các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

- Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong các nhà trường, vận động nhân dân tích cực học tập khuyến khích động viên những học sinh giỏi, có năng khiếu trong mọi lĩnh vực nhằm nâng cao dân trí, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để góp phần đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và đất nước.

- Liên kết, vận động mọi gia đình và tổ chức xã hội cùng các cơ sở giáo dục – đào tạo góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với các thầy, cô giáo thực hiện sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, họp kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo quy định của pháp luật về giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các nhà giáo dục của phụ huynh học sinh, kiến nghị với nhà nước về các chủ trương , chính sách, biện pháp phát triển và nâng cáo chất lượng giáo dục xây dựng xã hội học tập.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong phạm vi tỉnh theo quy định của pháp luật.

-  Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngày đăng: 22/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục