Giới thiệu các tổ chức

Phòng Y tế

 

- Số điện thoại: 0211.3781.212

- Địa chỉ Email: phongytevinhtuong@gmail.com

 

1. Trưởng phòng Y tế: Chu Thị Hải Hằng

- Số điện thoại: 0916.637.094

- Địa chỉ Email: haihang.vp2010@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của phòng.

-Tham mưu UBND huyện ban hành:

+ Đề án phát triển ngành y tế.

+ Các Kế hoạch chuyên ngành, liên ngành.

+ Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Đề án CQGYTX,thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Quyết định kiện toàn BCĐ các chương trình,..

+ Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện

- Tiếp nhận, giải quyết  đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác y tế đúng theo thẩm quyền.

 

 2. Hoàng Mỹ Hoa -  cán bộ

-Số điện thoại:01626.002.327 

- Địa chỉ Email:  hoangmyhoa1711@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Giúp Lãnh đạo phòng soạn thảo Kế hoạch, đề án, Quyết định để trình UBND huyện xem xét ban hành.

+ Giám sát công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư  nhân.

+Thanh tra, kiểm tra quản lý hành nghề y-dược tư nhân, An toàn vệ sinh thực phẩm

+Hướng dẫn thẩm định hồ sơ ban đầu đối với các hồ sơ hành nghề y-dược, y học cổ truyền,  An toàn vệ sinh thực phẩm.

 

3. Nguyễn Thị  Hải Vân- Cán bộ

-Số điện thoại:  0988.354.609

- Địa chỉ Email:  haivanvpn@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+Nhận báo cáo tháng, quí tổng hợp báo cáo của các cơ quan liên quan làm báo cáo theo qui định.

+Tổng hợp, phân tích tình hình dịch bệnh.

+Theo dõi giám sát công tác ATVSTP, phòng chống phong, lao, tâm thần, HIV/AIDS, tiêm chủng mở rộng, chương trình suy dinh dưỡng

+Phụ trách văn thư, Tổng hợp dà soát văn bản.

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

 Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình. Phòng Y tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của HĐND, UBND huyện trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

4. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật .

 

 

Ngày đăng: 12/07/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục