CO QUAN TO CHUC KHAC

Giới thiệu về Hội bảo trợ người TT và TE mồ côi

Giới thiệu về Hội Bảo trợ Người TT và TEMC

Số điện thoại:

Địa chỉ Email: hoibaotrovt@gmail.com.

 

1. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: LÊ VĂN THẮNG

Số điện thoại: 0962.252.688

Lĩnh vực phụ trách: Thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm chính mọi lĩnh vực công tác, trước UBND huyện và chịu sự quản lý của Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh Vĩnh Phúc.

Phụ trách công tác đối ngoại, đối nội, tổ chức, tài chính của hội, của cơ quan....

2. Họ tên, chức danh đ/c cấp phó: ĐỖ THỊ THU

Số điện thoại: 0368.829.832

Thường trực cơ quan, giải quyết công việc khi Chủ tịch đi vắng, giao việc, ủy quyền.

 Làm kế toán Hội, Văn phòng Hội.

3. Họ tên, chức danh đ/c cấp phó: NGUYỄN THANH TÙNG

Số điện thoại: 0973.482.378

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm – cơ cấu: Công việc chính chuyên môn, Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Vĩnh Tường.

  4. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn:

Chức năng:

Hội đại diện quyền hạn và lợi ích hợp pháp của hội viên và hoạt động vì quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật, trẻ mồ côi theo quy định của pháp luật.

Tập hợp đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tổ chức, công dân Việt Nam nâng cao trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ, tạo điều kiện và động viên người khuyết tật và trẻ em mồ côi hòa nhập cộng đồng,  thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân.

 Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Tổ chức các hoạt động và vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn có điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Tham gia với các cơ quan nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Tham gia chương trình, dự án, tư vấn, phản biện và giám định xã hội do cơ quan nhà nước yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện vì lợi ích của người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận.

Phối hợp hoặc tổ chức các hoạt động trợ giúp người khuyết tật và trẻ em mồ côi theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực cho hội viên và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Ngày đăng: 20/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục