CO QUAN TO CHUC KHAC

Giới thiệu về Chi cục Thi hành án dân sự

                                        

1.  Tên cơ quan: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường

   - Số điện thoại cố định: 20113.839.341

   - Địa chỉ mail công vụ: vinhtuong.vpc@moj.gov.vn

    - Chức năng, nhiệm vụ:

“ 1. Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định pháp luật

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật này.

3. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

5. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 174 của Luật này.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.”

2. Họ và tên chức danh đ/ cấp trưởng: Chi cục trưởng Phùng Quang Tiến

- Số điện thoại: 0988.870.387

- Địa chỉ mail công vụ: tienpq.vpc@moj.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

3. Họ và tên, chức danh cấp phó:

3.1 Phó chi cục trưởng Nguyễn Tuấn Hoàn , địa chỉ mail công vụ hoannt.vpc@moj.gov.vn, số điện thoại: 0988.684.745.

3.2 Phó chi cục trưởng Mầu Thị Phương , địa chỉ mail công vụ phuongmt.vpc@moj.gov.vn, số điện thoại:0975.113.757

4. Họ và tên các cán bộ, chuyên viên

 

HỌ VÀ TÊN    

CHỨC VỤ

Mail công vụ

ĐIỆN THOẠI

 

Đặng Văn Minh

Thư ký

dvminh.vpc@moj.gov.vn

0912.734.898

Vũ Thanh Hương

Thẩm tra viên

huongvt.vpc@moj.gov.vn

0986.376.086

Đinh Thị  Hồng

Phượng

Chấp hành viên

phuongdth.vpc@moj.gov.vn

0986.850.572

Phạm Văn Toản

Thư ký

toanpv.vpc@moj.gov.vn

0963.142.010

Nguyễn Thị Bình

Thư Ký

ntbinh.vpc@moj.gov.vn

0976.953.711

Nguyễn Đức Tâm

Chuyên viên

 

0983.958.310

Phan Thị Tâm

Kế Toán

tampt.vpc@moj.gov.vn

0984.685.262

Nguyễn Thùy Linh

Kế toán

linhnt.vpc@moj.gov.vn

0972.062.747

Kim Thị Giang

Văn thư

giangkt.vpc@moj.gov.vn

0982.742.930

Đặng Tiến Mạnh

Bảo vệ

 

01656.095.435

Trần Tiến Quang

Bảo vệ

 

0974.101.200

Nguyễn Thị Tình

Tạp vụ

 

0981.157.156

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục