Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

  

Số điện thoại: 0211.3.839.747

Địa chỉ Email: ldtbxh_vt@vinhphuc.gov.vn

I. Lãnh đạo đơn vị

1.Trưởng phòng: NGUYỄN VĂN CƠ

- Số điện thoại:

- Email: cotnmt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

 

 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động-TB&XH theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện phân công.

2. Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THANH TÙNG

- Số điện thoại : 0973.482.378

- Địa chỉ Email: tungnt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

 

 

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo công việc chung hàng ngày của cơ quan, được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng Lao động-TB&XH khi Trưởng phòng đi vắng.

Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; xuất khẩu lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Tổng hợp, chuẩn bị các báo cáo tháng, quý, cả năm, báo cáo chuyên đề của Phòng LĐ-TB&XH gửi Sở LĐ-TB&XH, Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

3.  Họ tên, nhiệm vụ các cán bộ, chuyên viên:

Bà Lê Thị Trang - Công chức nghiệp vụ:

- Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực: Giảm nghèo; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; chi trả các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực của Phòng.

- Tổng hợp, chuẩn bị các báo cáo của chi bộ Phòng LĐ-TB&XH.

- Thủ quỹ cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Bà Trần Thị Kim Tuyến - Công chức nghiệp vụ:

- Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về công tác tài chính thuộc lĩnh vực của Phòng.

- Kế toán cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Bà Lê Thị Thường - Cán bộ nghiệp vụ:

- Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực: Người có công với cách mạng; bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Bà Nguyễn Thị Minh - Cán bộ nghiệp vụ:

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực bảo trợ xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Bà Phạm Hồng Minh - Cán bộ nghiệp vụ:

- Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực người có có công với cách mạng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

Bà Lê Thị Phương Hoa - Cán bộ nghiệp vụ:

- Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực lao động việc làm;

- Phụ trách công tác hành chính; văn thư của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

            Phòng Lao động - TB&XH có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHXH thất nghiệp); an toàn lao động; người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phòng Lao động-TB&XH thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên môn và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công.

3. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tổ chức đánh giá việc thực hiện cấc quyền trẻ em; chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

10. Là cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện của địa phương và theo quy định của pháp luật.

Ngày đăng: 20/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục