BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

ỦY BAN MTTQ HUYỆN VĨNH TƯỜNG

- Số điện thoại: 02113.839.105

- Địa chỉ Email:  mattranvinhtuong@gmail.com

                          mttq.vinhtuong@vinhphuc.gov.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

2. Hiệp thương dân chủ cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

3. Xét, quyết định công nhận và cho thôi làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

5. Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và tham gia công tác bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết;

7. Quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

 

II. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: VĂN ĐĂNG HÀ

- Số điện thoại:0981.601.050

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, là Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện có nhiệm vụ chung trong việc điều hành hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động công tác Mặt trận của huyện trước Huyện ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh. Quản lý và điều hành hoạt động của Ban Thường trực để thực hiện các nhiệm vụ công tác, chủ tọa phiên họp của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ huyện. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban và cơ quan. Phụ trách chương trình mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Ký hoặc ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Thường trực ký các văn bản có nội dung quan trọng như: Quyết định chuẩn y Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn; quyết định tặng Giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các văn bản thuộc chủ trương, kế hoạch công tác, chương trình phối hợp và thống nhất hành động; công văn, báo cáo, kiến nghị của Ban Thường trực hay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đối với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan quản lý nhà nước. Là chủ tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” ; Quỹ “Cứu trợ” Huyện.

Phụ trách Cụm 1: gồm 10 xã, thị trấn: Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Vũ Dy, thị trấn Vĩnh Tường, Tam Phúc, TT Tứ Trưng, Ngũ Kiên, Phú Đa, Vĩnh Ninh

2. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: VĂN TIẾN VỮNG

- Số điện thoại: 0974.837.236

- Địa chỉ Email: vantienvung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch điều hành theo tiến độ thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, giải quyết công việc được phân công phụ trách và những việc đột xuất liên quan đến công tác Mặt trận theo phân công bao gồm: Chịu trách nhiệm, giải quyết công việc hàng ngày về công tác Mặt trận;  xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận, 6 tháng, 1 năm, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách gửi các cơ quan theo quy định. Dự thảo các văn bản Kế hoạch, hướng dẫn hàng năm của công tác Mặt trận. Phụ trách chương trình về Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động và động viên nhân dân, tăng cường tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phụ trách công tác hoạt động quỹ “Ngày vì người nghèo” và chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Được Ủy quyền chủ tài khoản ngân sách của cơ quan tại Kho bạc Nhà nước huyện.

duyệt dự trù kinh phí và quyết định các khoản chi thuộc ngân sách nhà nước cấp; ký các kế hoạch công tác đã được Ban Thường trực thống nhất thông qua và văn bản có tính hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiến nghị thuộc lĩnh vực được Ban Thường trực phân công phụ trách. Đối với những vấn đề quan trọng cần phải thống nhất trong Ban Thường trực trước khi ký ban hành.

Phụ trách cụm 2: gồm 10 xã: Việt Xuân, Bồ Sao, Lũng Hòa, Yên Lập, Tân Tiến, Đại Đồng, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Kim Xá, Yên Bình.

3. Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: lotatthang@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch điều hành theo tiến độ thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, giải quyết công việc được phân công phụ trách và những việc đột xuất liên quan đến công tác Mặt trận theo phân công bao gồm: Phụ trách về chương trình động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, công tác tôn giáo. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước
.

Ký các kế hoạch công tác đã được Ban Thường trực thống nhất thông qua và văn bản có tính hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiến nghị thuộc lĩnh vực được Ban Thường trực phân công phụ trách. Đối với những vấn đề quan trọng cần phải thống nhất trong Ban Thường trực trước khi ký ban hành. Phụ trách xây dựng báo cáo tháng, quý, chuyên đề thuộc lĩnh vực phân công. Làm nhiệm vụ Kế toán cơ quan, Kế toán Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”.

Phụ trách cụm 3: gồm 9 xã, thị trấn: Cao Đại, Tân Cương, Phú Thịnh, Lý Nhân, Tuân Chính, Thượng Trưng, Thổ Tang, An Tường, Vĩnh Thịnh.

4. HỌ TÊN, NHIỆM VỤ CÁC Đ/C CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN 

  Ông Phí Thành Huế - UV Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Huyện 

- Số điện thoại: 0963.418.366

- Địa chỉ Email: thanhhuectvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Làm công tác văn phòng cơ quan, tiếp nhận các văn bản gửi đến chuyển lãnh đạo cơ quan giải quyết; nhận và gửi bản tin công tác Mặt trận tỉnh, Trung ương tới cơ sở kịp thời; phô tô, gửi văn bản chuyển đi. Quản lý con dấu của cơ quan Ủy ban MTTQ huyện. Lưu giữ văn bản gửi đi, gửi đến của cơ quan MTTQ huyện. Giúp Ban Thường trực UB MTTQ huyện và cơ quan Ủy ban MTTQ huyện giải quyết công việc sự vụ hàng ngày. Theo dõi thi đua, khen thưởng của cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn. Làm thủ quỹ cơ quan, thủ quỹ Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ Cứu trợ huyện.

 

 

Ngày đăng: 22/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục