Giới thiệu các tổ chức

UB MTTQ VIỆT NAM HUYỆN VĨNH TƯỜNG

 

            1. Cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường

            - Số điện thoại cố định: 02113.839.105

            - Địa chỉ mail công vụ: mttq.vinhtuong@vinhphuc.gov.vn

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước, phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thảo luận, đánh giá về kết quả công tác Mặt trận, quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp trên; hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử bổ sung, thay thế các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; xét, quyết định kết nạp thành viên của MTTQ Việt Nam huyện.

Ra lời kêu gọi, vận động nhân dân trong huyện hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”và các cuộc vận động đột xuất khác.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện họp định kỳ sáu tháng một lần, trường hợp đột xuất có thể triệu tập phiên họp bất thường; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

2. Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Vĩnh Tường

- Số điện thoại: 0988.565.567

- Địa chỉ Email: thanhtrungvtvp@gmail.com

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về các hoạt động của Mặt trận. Quản lý, điều hành toàn diện công việc của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam.

- Thực hiện Chương trình phối hợp của Ủy ban MTTQ huyện với HĐND, UBND, tham gia phối hợp trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Chỉ đạo công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền.

- Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên trong thực hiện các nhiệm vụ chung và công tác Mặt trận. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ, cứu trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, rủi ro.

- Chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện. Phụ trách công tác tổ chức - cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác tài chính; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức trong cơ quan MTTQ Việt Nam huyện. Phụ trách chương trình mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Làm chủ tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” ; Quỹ "Cứu trợ" Huyện, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Quỹ Vì người nghèo, Trưởng ban vận động Quỹ Cứu trợ huyện.

 3. Ông Văn Tiến Vững - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện:

- Số điện thoại: 0974.837.236

- Địa chỉ Email: vantienvung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

- Xử lý công việc chung, ký các văn bản theo thẩm quyền của Phó Chủ tịch theo sự ủy quyền của Chủ tịch. Giúp Chủ tịch chỉ đạo  công tác phong trào, các cuộc vận động với các cơ quan có liên quan, công tác tôn giáo, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Quản lý điều hành nguồn ngân sách chi thường xuyên phục vụ hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ huyện và các nguồn kinh phí khác theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch, giữ mối quan hệ công tác với các tổ chức thành viên.

- Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận, 6 tháng, 1 năm, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách gửi các cơ quan theo quy định. Dự thảo các văn bản Kế hoạch, hướng dẫn hàng năm của công tác Mặt trận.

4. Lỗ Tất Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện:

- Số điện thoại: 0984.511.787

- Địa chỉ Email: lotatthang@gmail.com

 

5. Ông Phí Thành Huế - UV Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Huyện

- Số điện thoại: 0963.418.366

- Địa chỉ Email: thanhhuectvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Làm công tác văn phòng cơ quan, tiếp nhận các văn bản gửi đến chuyển lãnh đạo cơ quan giải quyết; nhận và gửi bản tin công tác Mặt trận huyện, Trung ương tới cơ sở kịp thời; phô tô, gửi văn bản chuyển đi. Quản lý con dấu của cơ quan Ủy ban MTTQ huyện. Lưu giữ văn bản gửi đi, gửi đến của cơ quan MTTQ huyện. Giúp Ban Thường trực UB MTTQ huyện và cơ quan Ủy ban MTTQ huyện giải quyết công việc sự vụ hàng ngày. Làm thủ quỹ cơ quan, Quỹ Cứu trợ, Quỹ Vì người nghèo. Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, theo dõi, tổng hợp tham mưu công tác tôn giáo, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Ông 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

Phụ trách xây dựng báo cáo tháng, quý, chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Làm Kế toán cơ quan, Kế toán Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”. Giúp Ban Thường trực UB MTTQ huyện và cơ quan Ủy ban MTTQ huyện giải quyết công việc sự vụ hàng ngày; công văn, báo cáo đi, đến. Quản lý hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Theo dõi công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng của cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn. Theo dõi kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc xây dựng chính quyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân. Tham mưu thực hiện vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ. Tham mưu cho Ban Thường trực các hoạt động chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ, cứu trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, rủi ro. Theo dõi Chương trình phối hợp của Mặt trận Tổ quốc với HĐND, UBND và các tổ chức chính trị xã hội.

 

           

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục