Giới thiệu các tổ chức

Hội Nông dân

 Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường

Số điện thoại: 0211.6.283.447.

Địa chỉ mail: hoinongdanvt1@gmail.com

 

1. Chủ tịch:

Họ tên: Nguyễn Văn Quỳnh

Số điện thoại: 0945.525.917

Địa chỉ mail: 

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của Huyện.

 

2. Các Phó Chủ tịch:

Phó Chủ tịch Thường trực: Nghiêm Xuân Điền

Số điện thoại: 0912.108.563

Lĩnh vực phụ trách: Công tác kiểm tra, chuyên đề tín chấp các loại vốn vay.

 

Phó Chủ tịch: Tô Quang Hùng

Số điện thoại: 01663.027.081

Lĩnh vực phụ trách: Phong trào nông dân thi đua SXKDG, chuyên đề tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT.

 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Duy Thơ

Số điện thoại: 0975.655.972

Địa chỉ mail: tho20769@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác tuyên truyền, tổng hợp báo cáo kết quả của Hội.

 

 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

* Chức năng:

Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp nông dân có chức năng là đại diện giai cấp nông dân và tổ chức phong trào nông dân; tham mưu trực tiếp cho cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương về công tác Hội và phong trào nông dân của huyện.

Tập hợp, vận động và giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về nhiều mặt; xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh. Thực hiện chức năng tổ chức các phong trào nông dân, phát huy vai trò làm chỗ dựa cho Nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

Thực hiện chức năng đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ở nông thôn. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước ở nông thôn, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

 

* Nhiệm vụ:

Lãnh đạo, chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội.

Nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên và của Huyện đến các cơ sở Hội và hội viên, nông dân. Các cấp hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị tham gia hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn, tham gia tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn,  hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gắn liền với bảo vệ môi trường. Đồng thời vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào bảo vệ quốc phòng, an ninh Tổ quốc.

Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, bảo về quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Tăng cường công tác hoà giải, xoá bỏ những định kiến, mâu thuẫn giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

Chủ động liên hệ, tăng cường mở rộng các mối quan hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ KHKT,...cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Quản lý tài sản, tài chính, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ trong cơ quan. Giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với các cơ quan trong huyện và tỉnh.

Ngày đăng: 17/05/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục