BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

- Số điện thoại: 02113 839 046

- Địa chỉ Email: bantochuchuyenuyvinhtuong@gmail.com

 

 

1. Trưởng ban: Bùi Quang Đạo

- Số điện thoại: 0981.181.468

- Địa chỉ Email:  quangdao71@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và điều hành các hoạt động của cơ quan về việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp trên và của Huyện ủy thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban. Trực tiếp tham mưu công tác tổ chức, cán bộ; quản lý hồ sơ cấp ủy, quản lý cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Huyện ủy, UBND huyện quản lý;  công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của huyện theo phân cấp quản lý; giải quyết các công việc được Thường trực, Thường vụ ủy quyền theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành…..

 

2. Phó Trưởng ban: Đàm Văn Hùng

- Số điện thoại: 0978.105.681

- Địa chỉ Email; hunghuongat@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ, theo dõi công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhân sự khối xã, thị trấn ….

 

3. Phó Trưởng ban: Lỗ Tất Thắng

- Số điện thoại: 0984.511.787

- Địa chỉ Email: lotatthang@gmail.com

- Phụ trách công tác tổng hợp, quản lý dữ liệu đảng viên; công tác tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan, doanh nghiệp, chế độ chính sách với cán bộ...

 

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

  Chức năng cơ bản:

Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng về tổ chức- cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện;  cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức và cán bộ, công tác đảng viên…

  Nhiệm vụ chủ yếu:        

Đề xuất kế hoạch , xây dựng đề án để chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng; Hướng dẫn cấp ủy cơ sở đảng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội đảng ở cơ sở.

Tham mưu việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan đảng, đoàn thể của huyện.

Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu củng cố bộ máy cơ quan hành chính, chuyên môn cấp huyện và xã, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng theo đúng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và quy định của Điều lệ Đảng.

 Công tác đảng viên:

 Tổ chức việc theo dõi, hướng dẫn, đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên, quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, công tác sinh hoạt đảng.

 Tổ chức thực hiện việc cấp phát thẻ đảng viên, huy hiệu Đảng, các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên theo quy định.

 Hướng dẫn và quản lý hồ sơ đảng viên, đảng tịch theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sắp xếp, tuyển chọn, luân chuyển cán bộ;  Thực hiện các nhiệm vụ và hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.  

 Quyền hạn:        

Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

 Bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác đảng viên ở cơ sở.

 

 

Ngày đăng: 22/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục