BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

BAN TUYÊN GIÁO – DÂN VẬN HUYỆN ỦY VĨNH TƯỜNG

 

 

1. Tên cơ quan: BAN TUYÊN GIÁO – DÂN VẬN HUYỆN ỦY

- Số điện thoại cố định: 0211.3839.260; 2011.3839.904

- Địa chỉ Email: Bantuyengiaodanvanvt@gmail.com

2- Trưởng ban: Nguyễn Quang Tuấn

Số điện thoại: 0988.882.958

Địa chỉ email: tuannqvtvp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

3- Phó Trưởng ban: 

3.1 Phó Trưởng ban: Trần Thị Trang

Số điện thoại: 0942.069.948

Địa chỉ email: Trantranghuvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Tuyên giáo, Bản tin KT-VHXH Vĩnh Tường.

3.2. Phó Trưởng ban: Tạ Tất Hưng

Số điện thoại: 0988.355.379

Địa chỉ email: Tathung1986@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Dân vận (bao gồm cả dân tộc, tôn giáo)

4. Họ tên cán bộ, chuyên viên

- Đồng chí Lê Thanh Thức

Số điện thoại: 0984.604.633

- Đồng chí Hoàng Văn Hải

Số điện thoại: 0988.753.829

- Đồng chí Đỗ Thị Thủy

Số điện thoại: 01656.071.791

- Đồng chí Nguyễn Thị Dung

Số điện thoại: 0936.295579

5- Chức năng, nhiệm vụ

*  Về chức năng:

- Cơ quan tham mưu của Huyện uỷ Vĩnh Tường mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; công tác Dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện uỷ.

- Cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo, Dân vận, Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ của Huyện uỷ.

* Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội; chuẩn bị xây dựng các Đề án, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Quy chế của Huyện uỷ, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo, Dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu với Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Sơ kết, tổng kết: công tác Tuyên giáo, Dân vận, Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ trong lĩnh vực Tuyên giáo, Dân vận.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, Dân vận cho cấp uỷ, cán bộ làm công tác Tuyên giáo, Dân vận cấp dưới.

- Hướng dẫn cấp uỷ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ ngành, địa phương.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

3- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, dân vận, lịch sử đảng bộ huyện trước khi trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4- Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

5-  Phối hợp:

- Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng đảng về công tác chính trị - tư tưởng, công tác vận động quần chúng; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo, Dân vận đối với các tổ chức cơ sở đảng.

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

- Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Các ban Đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Là cơ quan thường trực: Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo cấp huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao./.

 

 

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục