Thông tin cần biết

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015 (09/07/2015)

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định về chứng khoán phái sinh; phụ cấp ưu đãi người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015....

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 15 – 60 tuổi (07/07/2015)

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Dân sự (18/05/2015)

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014....

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2014 (04/05/2015)

Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động; quy định chi tiết một số điều của Luật Công chứng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2015....

Tìm hiểu Luật Người cao tuổi (31/03/2015)

Luật Người cao tuổi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009. Luật có 06 Chương, 31 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có điề...

Tài liệu hỏi đáp quyền và nghĩa vụ của Người khuyết tật, trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với Người khuyết tật (31/03/2015)

Luật Người khuyết tật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.. Luật có 10 Chương, 53 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2011. Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá...

Tài liệu hỏi đáp về Luật Bình đẳng Giới (31/03/2015)

Luật bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã h...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_0517
IMG_0365
IMG_0358
IMG_0355
IMG_0350
IMG_0348
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)