• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Chuyên mục Nông thôn mới

An Tường tập trung xây dựng NTM 16/08/2016

Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia NTM, trong thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã An Tường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quy hoạch; thành lập BCĐ, Ban quản lý xây...

XÂY DỰNG ĐẢNG

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Vĩnh Tường 24/08/2016

Xác định sinh hoạt chi bộ là hoạt động có vai trò quan trọng, quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Vĩnh Tường đã quan tâm...

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Cậu học trò xuất sắc của trường Nguyễn Viết Xuân 24/08/2016

Lần theo con ngõ nhỏ, chúng tôi tìm gặp và chúc mừng cậu học trò Nguyễn Quốc An, lớp trưởng lớp 12A, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, một Đảng viên trẻ đạt 26,45 điểm khối A và 25,25 điểm khối A1 trong k...

Tin Trong Nước Và Quốc Tế

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt lịch sử và bài học giành chính quyền về tay nhân dân 18/08/2016

Cách đây 71 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị...