• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Thương binh Hà Văn Giảng làm giàu từ nuôi rắn hổ mang 17/07/2019

“Tàn nhưng không phế” mà còn năng động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng – Đó là nhận xét của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Sơn Vũ Văn Hoè khi hướng dẫn chúng tôi đi thăm thương binh Hà...